Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu Emp@tia „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie. 

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. 

Jak wynika z danych CBOS, w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1.268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1.729 zł.

Dla kogo wsparcie Emp@tia Dobry start? 

Świadczenie "dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie "dobry start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Potrzebny wniosek o świadczenie Dobry start

Świadczenie "dobry start" przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole doukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny bądź opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+. Gmina może wskazać dodatkowe punkty przyjmowania wniosków. Informację o tym, jaka jednostka lub komórka realizuje świadczenie w danej gminie, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Wykaz miejsc w gminach, które bedą przyjmować wnioski.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Pliki do pobrania:

O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem. 

Jak złozyć wniosek o świadczenie "empatia dobry start" on-line? 

Przyjmowanie wniosków o świadczenie "dobry start" drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia. 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie. 

Jak złożyć wniosek o świadczenie "dobry start" on-line przez portal Empatia?

Tylko portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Emp@tia”(https://empatia.mrpips.gov.pl) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie "dobry start" oraz świadczenie wychowawcze (500+), ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Aby móc złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” za pomocą portalu „Emp@tia”: trzeba założyć konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. 

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dlatego rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie. 

Jeżeli ktoś założył już konto na „Emp@tii”, to powinien zalogować się, a następnie: 

 1. na stronie głównej wybrać rodzaj wniosku „Dobry start”.
 2. zapoznać się z informacją o dokumentach i danych, które będą potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie "dobry start". Przygotować wszystkie niezbędne dokumenty
  i informacje – przede wszystkim swoje dane i dzieci, na które będzie składał wniosek (adres e-mail, numery PESEL, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać dzieci do września 2018 r., numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie).
 3. wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd/instytucja, do której chce złożyć wniosek.
 4. wybrać z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony. Musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania, (a nie zameldowania), od tego bowiem zależy, czy jego wniosek trafi do właściwego urzędu.
 5. wpisać lub wybrać wszystkie niezbędne informacje, o uzupełnienie których zostanie poproszony: dokładny adres jego miejsca zamieszkania, numer rachunku bankowego, który ma być przekazywane świadczenie "dobry start", dane dzieci wnioskodawcy, na które składa wniosek, dokładne dane adresowe szkół, w których od września będą się uczyć jego dzieci,
 6. kreator wypełniania wniosku wskaże miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. sprawdzić wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. w przypadku błędów cofnąć się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i poprawić dane. Jeśli dane są poprawne, należy wybrać „Utwórz dokument”.  
 9. przejść do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznaczyć „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”  i kliknąć „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. jeśli chce dodać załączniki, kliknąć „Dodaj”.
 11. wysłać wniosek.
 12. sprawdzić, czy na wskazany we wniosku adres mailowy wnioskodawca otrzymał "Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia" (UPO).
 13. sprawdzić, czy urząd odebrał wniosek. Zalogować się na swoje konto, kliknąć w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobaczyć, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. czekać na informację lub decyzję z urzędu. Na swój adres e-mail dostanie się powiadomienie, że ma się nową wiadomość w portalu „Emp@tia”.
 15. jeżeli świadczenie będzie przyznane, to informację o tym urząd prześle wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy, dlatego ważne jest, aby wpisał go poprawnie.
 16. w przypadku odmowy przyznania świadczenia - wnioskodawca dostanie decyzję. Znajdzie ją w skrzynce odbiorczej na portalu „Emp@tia”. Należy kliknąć „Podpisz odbiór”. 

W razie wątpliwości lub błędów urząd realizujący wniosek będzie kontaktował się z wnioskodawcą co do zasady drogą elektroniczną. 

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line przez bankowość elektroniczną?

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony. 

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie "dobry start" przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku, korzystając z profilu zaufanego. 

Żeby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej, można wejść na stronę banku: PKO Bank PolskiBank Pekao S.A.mBankAlior BankT-Mobile Usługi BankoweCredit AgricoleBanki Spółdzielcze SGB.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie z programy Dobry start? 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Czy rodziny, w których 1 osoba pracuje za granicą, nie będą musiały czekać na przyznanie środków przez wojewodę, tak jak to jest z 500+?

Świadczenie dobry start rodzicom na uczące się dzieci będą przyznawać gminy i w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu ma Pani gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września.

Czy świadczenie przysługuje 6-letniemu dziecku rozpoczynającemu I klasę szkoły podstawowej?

Tak, w tym przypadku świadczenie dobry start przysługuje. Podstawowym warunkiem przyznania prawa do świadczenia dobry start jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, niezależnie od wieku, w którym rozpoczęło ono naukę. Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

Czy wyprawka należy się także na dorosłych uczniów mających 25 lat (niepełnosprawny) i uczących się zaocznie?

W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole (zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym) do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje także do ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czy można ubiegać się o świadczenie z programu „Dobry Start” po rozpoczęciu roku szkolnego? 

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada. 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start? 

Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie "dobry start"? 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Aby dowiedzieć się, o jaką instytucję chodzi w Twoim przypadku, zapytaj o to w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Może to być np. urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń). 

Kiedy otrzyma się wsparcie? 

Jeśli wniosek zainteresowany złoży w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzyma nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. 

Złożenie wniosku o świadczenie "dobry start" w lipcu i sierpniu - to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. 

Czy trzeba czekać na decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia? 

Nie. W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”. 

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 

Jeśli dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole, to czy dostanie wyprawkę z programu Dobry start? 

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. 

Czy świadczenie "dobry start" przysługuje studentom, uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych? 

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. 

Czy od świadczenia „dobry start” jest odprowadzany podatek? 

Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości. 

Czy świadczenie „dobry start”  wpływa na prawo do dodatku mieszkaniowego?

Cel, jakiemu ma służyć świadczenie "dobry start" pokrywa się z wyłączoną z dochodu o przyznanie dodatku mieszkaniowego pomocą materialną dla uczniów. Również świadczenie "dobry start" nie powinno być wliczane do dochodu wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wobec pojawiających się wątpliwości, czy świadczenie "dobry start" będzie wyłączone z dochodu stanowiącego jedno z kryteriów ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego przypomnieć należy, że świadczenia przyznawane na podstawie programu są wolne od egzekucji, wolne od podatku oraz nie podlegają wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych, o czym stanowi art. 187a ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jeśli ktoś ma na głowie komornika, to czy zabierze mu pieniądze, które dostanie z programu „Dobry Start”? 

Świadczenie z programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków. Żeby jednak uniknąć nieporozumień możliwych w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, nie powinny wybierać wypłaty świadczenia dobry start na konto bankowe – w tym celu, z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, należy ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy). 

Czy we wniosku o „dobry start” można podać konto dziecka do wypłaty świadczeń? 

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. 

Warto też pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Jeśli nawet zatem posiada ono PKO Konto Dziecka dla dzieci do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu „Dobry Start”, to on dysponuje rachunkiem dziecka. 

Kto składa wniosek o „dobry start”? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. 

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry Start” nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

Jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. 

Czy świadczenie w ramach programu „dobry start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł? 

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł. 

Jeśli mąż pracuje w Niemczech, to czy gmina przekaże wniosek żony o świadczenie "dobry start" do wojewody, w celu ustalenia, czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? 

Świadczenie "dobry start" nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

W jakich przypadkach konieczny będzie zwrot świadczenia?

Za nienależnie pobrane świadczenie "dobry start" uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia.

Czy wychowankowi rodziny zastępczej, który kończy 20 lat, będąc uczniem szkoły policealnej dla młodzieży/studia przysługuje świadczenie?

Świadczenie "dobry start" nie przysługuje studentom oraz osobom uczącym się w szkole policealnej.

A co z dodatkiem do świadczenia rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej? Czy 300 zł zastępuje to 100 zł, czy jest niezależnym świadczeniem, tak jak 500+?

Będzie można otrzymać te dwa rodzaje świadczeń, czyli zarówno świadczenie "dobry start", jak i świadczenia rodzinne, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Czy wliczać 300+ do dochodu przy planowaniu świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczenie "dobry start" nie podlega wliczeniu do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia.

Jeżeli zatem ktoś np. pobieraa zasiłek z pomocy społecznej, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a pracuje tylko małżonek tej osoby, to po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w takiej rodzinie wzrośnie, jednak Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej. Rodzina nie straci więc zasiłku z pomocy społecznej.

Jeśli uczennica ma 18 lat i chodzi do liceum, a we wrześniu idzie do III klasy i będzie zdawać maturę, a wyszła już za mąż, to czy otrzyma świadczenie 300 zł? Kto ma złożyć wniosek w jej imieniu?

Świadczenie "dobry start" co do zasady przysługuje rodzicowi na uczące się w szkole dziecko, także na dziecko pełnoletnie. W związku z powyższym, wniosek o to świadczenie w przypadku wspomnianej uczennicy powinien złożyć jej rodzic.

Czy świadczenie będzie przysługuje rodzinie zastępczej, jeżeli dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, a rodzina ponosi koszty utrzymania dziecka w MOW.

Co do zasady, na dziecko umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, świadczenie "dobry start" przysługuje. Rodzina zastępcza składa wniosek o świadczenie "dobry start" w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Uważaj, aby "dobry start" nie padł łupem oszustów!

Ministerstwo rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia "dobry start" zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 

 - „Jako że procedury ograniczyliśmy do absolutnego minimum, świadczenie dobry start jest na wyciągnięcie ręki. Wniosek złożymy online od początku lipca, a świadczenie będzie przyznawane bez wydawania decyzji administracyjnej” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Skąd wiadomo o przyznaniu świadczenia?

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. O przyznaniu świadczenia gmina lub powiat powiadomi rodzinę mailem.

 Co w razie braku adresu e-mail lub nieodebrania wiadomości?

Jeżeli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Uwaga na oszustów

Ministerstwo Rodziny zaleca ostrożność i przestrzega przed oszustami. Ci bowiem mogą podszywać się pod instytucję gminną bądź powiatową, wysyłając wiadomości mailowe z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Na co zwrócić uwagę?

Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

 

Zob. też: 

 A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Sławomir, Bartosz 2020-07-07 10:47:28

  Witam, Czy jest potrzebne wypełnienie i dołączenie załącznika (SDS-1Z) do "wniosku 300+" "Dobry start" składanego za pośrednictwem serwisu internetowego banku PKO BP? Zaznaczam, że w trakcie wypełniania w części głównej dane dziecka oraz szkoły są podawane - a serwis internetowy (w dalszej procedurze jego wypełniania) daje możliwość dołączenia "załączników". Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • dominika 2020-07-06 18:36:31

  jeśli jestem zameldowana z dzieckiem w innym miejscu niż mieszkam, jaki adres wpisuje?

 • Rodzic Mama 2020-07-04 01:51:47

  Jesli dziecko jest niepełnoletnie a uczy się w systemie zaocznym , czy przysługuje mu prawo do zasiłku.

 • Rodzic Mama 2020-07-04 01:49:46

  Jesli dziecko jest niepełnoletnie a uczy sie w trybie zaocznym to przysługuje mu świadczenie?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika