e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Pytanie:

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać kwoty wolnej czyli 6,60 złotych? Jak egzekwować te należności? Naliczać odsetki na dzień spłaty czy na dzień wystawienia decyzji o kwocie nienależnie pobranej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

7.11.2018

Zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych. Zatem, w decyzji określa się tylko kwotę nienależnie pobranego świadczenia i podaje informację, że od kwoty tej należne są odsetki ustawowe do dnia zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

mariola strzeleck

17.9.2013 20:15:14

Re: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

spłaciłam niezaleznie pobrane swiadczenia rodzinne a dostałam pismo że dalszym prowadzeniem sprawy zajmie sie komornik skarbowy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ