e-prawnik.pl Porady prawne

Biegły w postępowaniu egzekucyjnym

Pytanie:

Dwa miesiące temu został sporządzony operat szacunkowy nieruchomości gruntowej przez biegłego Sądowego, następnie podczas opisu i oszacowania przez Komornika, operat ten został zaskarżony przez dłużnika ze względu na wartość wyceny. Czy Sąd rozpatrując zarzuty co do wartości wycenionej w operacie szacunkowym, może sam zmienić tę wartość, czy też jest zobligowany do powołanie nowego biegłego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Biegły w postępowaniu egzekucyjnym

6.6.2011

Zgodnie z art. 942 k.p.c. do komornika należy opis i oszacowanie zajętej nieruchomości. Zaskarżenie tych czynności następuje w drodze skargi na czynności komornika zgodnie z art. 767 k.p.c. Sąd rozpatrujący skargę oprócz orzeczeń niemerytorycznych (np. postanowienie o odrzuceniu skargi) może orzec także merytorycznie tj. oddalić skargę lub ją uwzględnić. Uwzględniając skargę sąd może uchylić daną czynność albo też ją zmienić. Powstaje zatem pytanie czy orzekając merytorycznie sąd może sam ustalić wartość nieruchomości.  

Z art. 948 § 1 k.p.c. wynika, że oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości. Wskazany przepis nie będzie miał jednakże zastosowania w postępowaniu przed sądem. Zastosowanie znajdzie bowiem, zgodnie z art. 13 § 2 k.p.c., art. 278 § 1 k.p.c., który stanowi: W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. W doktrynie przyjmuje się, że sąd jest zobligowany do powołania biegłego zawsze wtedy, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne będzie posiadanie wiadomości specjalnych.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie sąd powinien powołać biegłego jeśli uzna, że uprzednia wycena nieruchomości może nie odpowiadać rzeczywistej jej wartości. Taki wniosek jest uzasadniony przede wszystkim faktem, że oszacowanie wartości nieruchomości należy uznać za przykład wypadku wymagającego wiadomości specjalnych. Dokonanie wyceny jest bowiem czynnością złożoną, wymagającą należytego przygotowania, wiedzy i doświadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ