Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Pytanie:

"Firma zgłosiła w styczniu wniosek do sądu o upadłość. Obecny stan zatrudnienia - pozostały dwie osoby: ja (wypowiedzenie kończy się w marcu) i prezes. W styczniu korzystałem ze zwolnień L4 (7 dni), opieki na chore dziecko (7 dni) i opieki na żonę (14 dni po porodzie). W firmie nikt nie odbiera poczty, więc pozostawiłem zwolnienia na biurku prezesa. Kto powinien wypłacić zasiłki/wynagrodzenie chorobowe za przedmiotowe okresy mojej usprawiedliwionej nieobecności w pracy? Czy te wszystkie zwolnienia sumują się jako 33 dni płatne przez pracodawcę?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

Z podanego stanu faktycznego wynika, że w styczniu przebywał Pan na zasiłku opiekuńczym (ze względu na chorobę dziecka i poród żony) a także pozostawał Pan niezdolny do pracy wskutek swojej choroby.

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, wynagrodzenie z tytułu choroby przez pierwsze 34 dni obejmuje czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,  

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia,  

  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia. 

Z powyższego wynika, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za czas opieki pracownika nad chorym dzieckiem i żoną po porodzie. Za ten okres czasu, świadczenia powinien finansować ZUS. Proszę jednak pamiętać, że ZUS finansuje zasiłek opiekuńczy po otrzymaniu stosownego wniosku.

Natomiast wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek Pana choroby wraz z wynagrodzeniem za pracę powinno być wypłacone przez pracodawcę.

Ze wskazanego pytania wynika, że został dopiero złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość (a także w sytuacji gdy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na zbyt mały majątek firmy), Pana wynagrodzenie za okres Pana choroby do dnia ogłoszenia upadłości powinno być wypłacone w toku postępowania upadłościowego, bądź z masy upadłości, bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (z ograniczeniami dotyczącymi zasad wypłaty wynagrodzeń z FGŚP).

 

W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, określając osoby uprawnione, oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy. Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy, podmiot określony wyżej sporządza niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych wykazy uzupełniające; wykazy obejmują wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika