Prawo pracy: Wynagrodzenie - Porady prawne

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Praca z dala od domu - wypłata tzw. rozłąkowego

W jakich okolicznościach należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za rozłąkę z rodziną w przypadku pracy na innym terenie z dala od domu? W jaki sposób oblicza się kwotę wynagrodzenia (...)

Premie uznaniowe

Dyrektor instytucji artystycznej udziela premię uznaniową w miesiącu, a w regulaminie wynagradzania brak jest zapisów dotyczących przyznawania premii uznaniowej.Czy dyrektor może taką premię udzielić

Premia dla pracowniów

Pracownicy spółki zatrudnieni są na umowę o pracę. W skład wynagrodzenia wchodzi element stały i prowizja uzależniona od obrotu w danym dziale. Czy pracodawca może udzielić pracownikom dodatkowej (...)

Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy

Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym czasie do podziału pośród pracowników została zgodnie z porozumieniem pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, przyznana ekstra premia, (...)

Dodatek za godziny nadliczbowe

Pracownik firmy transportowej pracuje w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Czy dodatki za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych można zaliczyć do składników wynagrodzenia pracownika pod kątem (...)

Ustawa kominowa

W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jakie roszczenia pracownicze zaspokajane są z FGŚP?

Czy należy mi się odprawa?

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Po powrocie spodziewam się albo wypowiedzenia umowy o pracę albo zmiany stanowiska (...)

Korekta odpisu na ZFŚS

Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana (...)

Premia dla pracownika

Zarząd firmy przyznaje dodatkowe premie za zakończenie roku obrotowego w firmie wybranym pracownikom.Czy pracodawca może wypłacać premię nieujętą w umowie o pracę, na zasadzie docenienia wysokiej (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia 2012 tj. 1500,00. Nadmieniam, (...)

Egzekucja komornicza z ZFŚS

Pracownicy z okazji różnych świąt otrzymują okolicznościowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po uwzględnieniu kryterium dochodowego). Wobec niektórych z nich komornicy (...)

Ochrona pracującego emeryta

Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził (...)

Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego nieobjęte podwyżką

Byłam na kilkumiesięcznym urlopie wychowawczym. W jego trakcie w zakładzie pracy była podwyżka wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Po powrocie otrzymałam pensja na starej podstawie. Czy należy (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem?

Służbowa podróż zagraniczna

Pracownik mieszka w Warszawie. Został oddelegowany na konferencję do USA. Odlot samolotu jest z lotniska w Warszawie o godz. 6 rano, więc żeby dojechać na lotnisko, pracownik o godzinie 4 rano wychodzi (...)

obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

Pracownik w 2011r. przepracował pełny rok kalendarzowy, ale w m-cu IV 2011 za przepracowane nadgodziny wykorzystał 5 dni wolnych . W liście obecności miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną.Czy (...)

Godziny nadliczbowe brutto czy netto?

Pracownik w 2011 r. przepracował ponad 700 godzin nadliczbowych. W lutym br. pracodawca wypowiedział mu pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy pracownik podpisał (...)

Ochrona wynagrodzenia poza Kodeksem pracy

Czy oprócz wynikającej z Kodeksu Pracy ochrony wynagrodzenia są jeszcze inne akty prawne, w których możemy znaleźć taką ochronę?

Ochrona wynagrodzenia pracownika

Pracodawca, nie powołując się na jakiekolwiek podstawy prawne, obniża pracownikowi wynagrodzenie z dnia na dzień. Nie ma oczywiście w stosunku do pracownika żadnych zastrzeżeń. W jaki sposób, (...)

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów (...)

Nagroda roczna w ustawie o wynagradzaniu osób

W ostatnich miesiącach po podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce akcyjnej - liczba akcji 6 gmin / akcjonariuszy / przekroczyła 50 %- stąd przy przyznawaniu nagrody rocznej dla osób wymienionych (...)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pracownik przechodzi na emeryturę z dniem 01-05-2011 r. Czy należy wypłacić "trzynastkę " zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy?

Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji Urzędu MiejskiegoCzy w związku ze zmianą znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowazeniu dziłąloności kulturalnej powinniśmy (...)

Premia uznaniowa a wynagrodzenie za nadgodziny

Czy premie uznaniowa może być wypłacona tytułem wynagrodzenia za nadgodziny?

Dodatek za pracę w nadgodzinach

jakiej wysokości dodatek przysługuje pracownikowi z tytuły wykonywania pracy w nadgodzinach?

Stosunek mianowania nauczyciela akademickiego a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Czy od stosunku mianowania można stosować wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

Na czym polega wypowiedzenie zmieniające w rozumieniu prawa pracy?

Na czym polega wypowiedzenie zmieniające w rozumieniu prawa pracy?

Czy odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami komorniczymi?

Na podstawie podpisanej ugody sądowej zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika