Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół (pracownik samorządowy) w roku 1997 złożył oświadczenie w sprawie braku dokumentów dot.udowodnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców oraz zeznania dwóch świadków potwierdzających okres pracy w tym gospodarstwie w latach 1972-1976. Wykazany okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy został uznany, a wskazuje na to przyznawanie przez wójta kolejnych nagród jubileuszowych po stosownym zwiększeniu pracowniczego stażu o okres pracy w gospodarstwie rolnym (brak jakichkolwiek innych dokumentów w aktach pracownika). Z dniem 27 kwietnia 2011 obecny wójt wydał pracownikowi decyzję o niezaliczeniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy ze względu na to, że dotychczas nie nastąpiło objęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem (brak również stosownego zaświadczenia z urzędu gminy, potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym rodziców) - art.1 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. W związku z tym, że dotychczasowy staż pracy pracownika uległ zmniejszeniu, w bieżącym roku należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Nagroda za 35 lat pracy została już wypłacona w roku 2007. Zaliczenie (niezgodne z prawem) okresu pracy w gospodarstwie rodziców skutkuje powstaniem roszczenia po stronie pracodawcy - roszczenie o zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia ze stosunku pracy. Nie podlega dyskusji, że należy, zgodnie z obecną dokumentacją, przyznać pracownikowi prawo do nagrody za 35 lat pracy. Czy można, jeżeli pracownik wyrazi zgodę na piśmie, potrącić kwotę nagrody wypłaconej niesłusznie w 2007 r. za 35 lat pracy z nagrody przyznanej obecnie za 35 lat pracy i czy nie należy w ten sposób \"wyrównać\" wszystkich nagród wypłaconych pracownikowi od momentu \"wliczenia\" okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z uwzględnieniem przepisu art. 292 Kodeksu pracy

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracodawca może żądać zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń, o ile się nie przedawniły (chyba że pracownik zrzeka się korzystania z przedawnienia). Ograniczenia w dokonywaniu potrąceń mogą też dotyczyć kolejności potrąceń, tytułów potrącanych kwot i wysokości potrącanych kwot.

Zgodnie z art. 87. § 1 k.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

(...)

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Art. 91. § 1 stanowi, że należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Jak orzekł Sąd Najwyższy, nagroda jubileuszowa podlega ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 lutego 2004 r. I PK 217/2003). Także w doktrynie prawa pracy przyjmuje się szerokie rozumienie pojęcia wynagrodzenie za pracę dla celów ochrony przed potrąceniami ze strony pracodawcy.

Dlatego też należy uznać, że w opisanej sytuacji możliwe jest potrącenie za pisemną zgodą pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 6.1.2005

  Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)