Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy

Pytanie:

"Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym czasie do podziału pośród pracowników została zgodnie z porozumieniem pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, przyznana ekstra premia, w której przyznano ją pracownikom będącym w okresie zatrudnienia na dzień 1 listopada 2013 r., ( w tym czasie pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym). Nie nastąpiły żadne zmiany w warunkach zatrudnienia. Czy w tym wypadku pracodawca ma rację nie przyznając pracownikowi tej premii, twierdząc że na dzień ww nie świadczy pracy? "

Odpowiedź prawnika: Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy

Należy odróżnić dwa pojęcia: pozostawanie w stosunku pracy oraz faktyczne świadczenie pracy. Osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne nie świadczy faktycznie pracy, gdyż jest do niej niezdolna. Dopiero dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (art. 18 ust.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych).

Jeżeli z osobą pobierającą świadczenie rehabilitacyjne nie został rozwiązany stosunek pracy, wciąż jest ona jednak pracownikiem i zachowuje uprawnienia pracownicze. Przykładowo, okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w czasie trwania stosunku pracy wlicza się do okresu zatrudnienia u pracodawcy. Dopiero okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po zakończeniu stosunku pracy nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Kwestie związane z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, takimi jak premia regulaminowa czy uznaniowa, powinny zostać uregulowane w przepisach wewnętrznych pracodawcy, czyli np. regulaminie wynagradzania. Pracodawca musi go wprowadzić, jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Ustawodawca nie ingeruje bezpośrednio w warunki przyznawania premii, pozostawiając te kwestie do uregulowania przez samych pracodawców. Kodeks Pracy stanowi w art. 105, że pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

W celu jednoznacznego rozstrzygnięcia przedstawionego problemu należy odwołać się do przepisów regulaminu wynagradzania lub innych regulacji dotyczących sposobu przyznawania premii, obowiązujących u Pańskiego pracodawcy. Konieczne jest również przeanalizowanie decyzji pracodawcy o przyznaniu premii. Jeżeli przyznanie premii uznaniowej zostało uzależnione jedynie od faktu pozostawania w stosunku pracy, wtedy premia taka powinna zostać Panu przyznana, ponieważ w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pozostawał Pan w stosunku pracy i nie ma podstawy, aby różnicować przywileje pracowników na tej podstawie. Jeżeli jednak warunki, jakie pracownik powinien spełnić, aby otrzymać premię uznaniową, zależały od innych czynników, np. faktycznego świadczenia pracy, premia taka nie będzie Panu przysługiwać.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika