Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może pracownik zbyć. Ustawodawca zadbał również o byt materialny pracownika w czasie przebywania na urlopie. Gwarancja otrzymywania przez pracownika w okresie urlopu wypoczynkowego takiego wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby mu, gdyby w tym czasie pracował, jest gwarancją minimalną, poniżej której pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia za urlop. Dopuszczalne jest natomiast bardziej korzystne uregulowanie tego wynagrodzenia przez przyznanie tak zwanej pensji urlopowej czy wynagrodzenia urlopowego. Jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zapoznaj się z treścią poniższej porady.

Jakich świadczeń nie uwzględnia się przy obliczaniu świadczenia urlopowego?

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Jednakże do wynagrodzenie urlopowego nie wlicza się:

 1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w tym punkcie,

 2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 8. kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 10. odpraw emerytalnych lub rentownych albo innych odpraw pieniężnych,

 11. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Czy do wynagrodzenia urlopowego wchodzą składniki wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc?

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (zmienne składniki wynagrodzenia), uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

Jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymywał wynagrodzenie miesięczne za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie?

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 1. dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,

 2. mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia miesięcznego zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. 

Pamiętaj, że:

 • Wynagrodzenie urlopowe w przypadku każdego pracownika powinno być ustalane indywidualnie.

 • W przypadku stosowania równoważnych norm czasu pracy, pracy w ruchu ciągłym i w innych przypadkach, w których praca nie jest wyznaczana w kolejne dni robocze, okres urlopu również powinien być objęty harmonogramem określającym liczbę dni, w których pracownik, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu, powinien pracować.

 • Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 • Składniki wynagrodzenia wypacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

 • Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997 r., Nr 2, poz. 14 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Mari 2018-06-28 18:30:38

  Mam pytanie jak jest z urlopem umowa o pracę na czas nieokreślony 1850brutto 1355.69 netto ilość dni urlopu 26 dni księgowa twierdzi ze w miesiącu lipiec jest 21 dni pracujących pon-piąt i należy się za cały urlop 1355.69 i nic więcej nieważne ze zostaje 5dni za które też powinno być zapłacone

 • Izabella 2012-09-10 23:14:05

  Witam mam male zapytanie skoro moja wypłata składa się z podstawy i premii którą sama co miesiąc wyrabiam(mam płacone za udzielenie kredyty prowizje) to czy za urlop powinnam dostać tylko podtsawe czy też średnią z 3 miesięcy premii bo dostałam tak jjakbym dwa tyg.była na bezpłatnym urlopie

 • Lesews 2012-09-10 22:11:38

  Często spotyka się ostatnio praktykę zatrudniania pracownika na etat, na minimalną stawkę i rozliczania pracy wykonywanej w pozostałych godzinach jako prace zlecone. Pracodawca z góry zakłada,że pracownik będzie pracował więcej godzin więcej godzin w miesiącu niż wynosi etat. Oczywiście, chodzi o to, by nie płacić nadgodzin, ale też o wysokość innych świadczeń: Jak jest w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika