System wypłaty wynagrodzenia wójta

Pytanie:

Wójt gminy wybrany na kadencję 2010-2014 był poprzednio nauczycielem, w związku z jego wyborem od dnia na wójta, od 22.XI br. przebywał na urlopie bezpłatnym. Wiadomo,że nauczyciele otrzymują wynagrodzenie \" z góry\". Czy z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przepracowane jako nauczyciel w listopadzie a do tej pory niewypłacone można potrącić okres przebywania tej osoby na urlopie bezpłatnym? Czy musi być zgoda pisemna na takowe potrącenie? W przeciwnym wypadku ,jak należy prawidłowo rozliczyć ten tydzień urlopu bezpłatnego? Czy prawidłowo będzie, jeżeli z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, wybranego w wyborach samorządowych 21.XI.br. na wójta gminy zostanie potrącony czas jego przebywania na urlopie bezpłatnym i czy należy uzyskać zgodę tej osoby na piśmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym korzystał on z urlopu bezpłatnego, należy obliczyć zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Przepis ten ma zastosowanie do nauczycieli ze względu na brak regulacji w tym zakresie w przepisach ich dotyczących (art. 91c ust. 1 Karta Nauczyciela, k.n. w zw. z art. 297 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

I tak zgodnie z par. 12 powyższego rozporządzenia, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Obniżenie tyczy się więc co do zasady składników stałych. O wymiarze i wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe decyduje jednak organ prowadzący szkołę w regulaminie, do którego treści odsyłamy jako zasadniczego źródła informacji na temat wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 30 ust. 6 k.n.).

W następnej kolejności, należy stwierdzić, że istotnie, zgodnie z art. 39 ust. 3 k.n. wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jednakże składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca (par. 4 tegoż artykułu). Wszystko zależy więc od tego czy nauczyciel miał zaplanowane na dany miesiąc godziny ponadwymiarowe i czy je zrealizował. Przy pozytywnej odpowiedzi na oba pytania dostaje wynagrodzenie za te godziny z góry. Z powyższego wynika też, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy się za godziny faktycznie zrealizowane. Jednakże jeżeli wymiar godzin ponadwymiarowych przewidziany jest za cały miesiąc (zasadniczo w regulaminie) i w związku z przejściem na urlop bezpłatny nauczyciel nie zrealizował części tego wymiaru – wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również podlega zmniejszeniu na zasadach przewidzianych przez wskazane wyżej rozporządzenie.

Jeżeli zmniejszenie na powyższych zasadach ma miejsce, nauczycielowi potrąca się stosowną kwotę z wynagrodzenia za miesiąc następny. Zgodnie z art. 87 par. 7 Kodeksu pracy, k.p. z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Trzeba też pamiętać, że omawiane odliczenia na podstawie art. 87 par. 7 k.p., mogą mieć za przedmiot kwoty wypłacone pracownikowi jedynie w poprzednim terminie płatności (np. w poprzednim miesiącu). Tak więc nie jest dopuszczalne w omawianym trybie odliczenie przez pracodawcę wskazanych kwot w terminie, który nie jest terminem płatności następującym bezpośrednio po terminie, w którym pracownik uzyskał nienależne mu wynagrodzenie. Wobec powyższego w późniejszym okresie pracodawca może potrącić nienależne kwoty tylko po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika (art. 91 k.p.) bądź dochodzić ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i n. Kodeksu cywilnego), a następnie ewentualnie dochodzić ich, gdy będą objęte tytułem wykonawczym (art. 87 par. 1 pkt. 2 k.p.).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: