Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Pytanie:

"Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako członka rodziny, córka jest niepełnoletnia oraz pobiera rentę rodzinną. Poinformowano mnie w urzędzie pracy ze wobec tego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego powinien dokonać ZUS. W jednostce ZUS natomiast uzyskałam informacje ze córka jako osoba niepełnoletnia nie może zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z racji pobierania tej renty. Natomiast po poszukiwaniu informacji na ten temat natrafiłam na stronie internetowej NFZ na taką adnotację ?Również dzieci pobierające rentę rodzinną mogą być, na wniosek opiekuna, objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z racji pobierania tej renty.? Wobec takiej sytuacji proszę o poradę oraz wskazanie podstawy prawnej na którą mogłabym się powołać aby móc uzyskać pozytywne załatwienie mojego problemu. Kto ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny."

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z art. 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (dalej ustawa) ubezpieczonymi są m.i.n  członkowie rodzin osób, o których mowa w przepisach ustawy, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, jednakże z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2 art. 66 ustawy głosi iż status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26-28, 30 i 33 ustawy. Są to następujące osoby:

 1. uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 2. dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 3. dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3 (osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne)

 4. studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 5. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 6. osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 7. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 8. osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

 9. osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Z opisu wynika, że Pani córka nie jest żadną z powyższych osób (gdyż powinna podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu renty rodzinnej). Tym samym zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 75 ustawy, na mocy którego osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że rację miał urząd pracy a podstawą ubezpieczenia Pani córki jest art. 3 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 75 ustawy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika