Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pytanie:

"Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). We wskazaniach dotyczących zatrudnienia jest zaznaczone - żadna praca. W chwili obecnej wychowuję sama 14 letniego syna, który też ma orzeczenie o niepełnosprawności, obecnie do 30 listopada tego roku. Zarówno ja, jak i syn mamy zaznaczone także w kolejnych punktach orzeczeń - konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Miesiąc temu złożyłam wniosek do GOPS w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna. Nie mam jeszcze decyzji, ale dowiedziałam się już ustnie, że będzie odmowna na podst. art. 17 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. Powód jest taki, że w orzeczeniu o niepełnosprawności jest wskazane, że nie mogę podjąć zatrudnienia, ze względu na stan zdrowia, więc tym samym nie spełniam przesłanek do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na syna na podst. powołanego artykułu. Obecnie mam też wstrzymane świadczenie rentowe, gdyż sprawa jest w sądzie. Znalazłam się w sytuacji bardzo trudnej, gdyż mieszkamy z synem tylko we dwoje i on może liczyć tylko na moją pomoc. Aby zatrudnić inną osobę do opieki nad synem muszę jej zapłacić, a wiem, że na to mnie nie stać. Poinformowano mnie, że będę mogła odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie i mam opisać swoją sytuację. Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić decyzję GOPS?"

Odpowiedź prawnika: Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.(181)) ciąży obowiązek alimentacyjny, 3) opiekunowi faktycznemu dziecka 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zatem należy wskazać, iż owo świadczenie przysługuje osobie, która nie posiadając pracy nie podejmuje jej lub też rezygnuje z pracy ze względu na szczególny cel jakim jest konieczność opieki nad osobą o określonych w tym przepisie cechach. Zatem istotny jest w tym przypadku cel, dla którego wnioskodawca nie podejmuje pracy lub z niej rezygnuje. W Pani przypadku bezpośrednią przyczyną, dla której nie podejmuje Pani pracy jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Zatem, naszym zdaniem, istotnie nie spełnia Pani przesłanek ustawowych do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

W kwestii odwołania do SKO należy wskazać, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Organ odwoławczy ma określone uprawnienia w stosunku do decyzji wydanej przez organ pierwszego stopnia. Organ odwoławczy, zgodnie z przepisem art. 138 k.p.a. wydaje decyzję, w której:  

1)  utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 

2)  uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo 

3)  umarza postępowanie odwoławcze. 

Zatem teoretycznie istnieje możliwość aby SKO zmieniło na Pani korzyść decyzję w sprawi odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Jednakże SKO, podobnie jako organ pierwszej instancji, jest zobowiązany do działania na podstawie i w granicach przepisów prawa. Zatem, naszym zdaniem, w Pani sytuacji złożenie odwołania nie przyniosłoby spodziewanego rezultatu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika