Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe?

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Zasady przyznawania becikowego - kryterium dochodowe

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (wliczając nowo narodzone dziecko) nie przekracza kwoty 1922,00 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Ważne: W przypadku, gdy o becikowe ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko, nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o becikowe i nie uwzględnia się jego dochodu wyliczając dochód rodziny stanowiący podstawę do przyznania tego świadczenia. Wliczenie do dochodu rodziny środków osiąganych przez drugiego rodzica, który tak naprawdę nie jest jej członkiem, przeczy celowi przyznania becikowego.

Wniosek o becikowe

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia.

„Becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (Zobacz także: Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?).

Ważne: Moment, od którego kobieta ciężarna powinna pozostawać pod opieką medyczną rozpoczyna się w chwili jej zgłoszenia się w ciąży do lekarza lub położnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a więc od chwili rejestracji w właściwej placówce medycznej, a nie od chwili pierwszego badania lekarskiego. Niewątpliwie bowiem ciężarna nie może ponosić negatywnych skutków związanych z terminami oczekiwania na wizytę lekarską w ramach bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej.

Niezbędne dokumenty

Aby otrzymać „becikowe” należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego odpowiednio następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie;
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.

Postępowanie i termin wypłaty świadczenia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do „becikowego” kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku jednak złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, jednorazową zapomogę wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Paulina Rojek

Radca Prawny

Radca prawny wpisana od 2013 roku na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku zdobywała doświadczenie jako prawnik w kancelariach radców prawnych bądź działach prawnych przedsiębiorstw. Obecnie wykonuje zawód w formie Kancelarii Radcy prawnego.
Specjalizuje się w udzielaniu porad, opinii oraz sporządzaniu pism procesowych w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym - własnością, zobowiązaniami, umowami, spadkami, prawem konsumenckim, rodzinnym, a także prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od 2014 roku współpracuje z e-prawnik.pl.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika