Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny należy do świadczeń rodzinnych, które stanowią pomoc finansową dla rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, finansowanych z budżetu państwa. Celem przyznania zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, np. zakupu odzieży czy przyborów szkolnych bądź realizowanie innych uzasadnionych jego potrzeb. Z istoty zasiłku więc wynika, iż jest on nierozerwalnie związany z występowaniem dziecka w rodzinie. Nie otrzyma zatem takowego zasiłku małżeństwo bezdzietne, gdyż odpada tutaj cel na jaki zasiłek ma być wydatkowany.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom - za rodziców uważa się także przysposabiających, tzw. rodzice przybrani;

 • jednemu z rodziców – ma to miejsce, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko;

 • opiekunowi prawnemu dziecka – jest to osoba powołana przez sąd opiekuńczy do sprawowania pieczy nad dzieckiem, niepozaostającym pod władzą rodzicielską;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka – jest to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, niebędąca rodzicem naturalnym, która wystąpiła z wnioskiem o zaadoptowanie tego dziecka;

 • osobie uczącej się – za osobę taką uznaje się osobę pełnoletnią uczącą się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (choć powinna), ponieważ rodzice nie żyją lub posiada ona zasądzone od rodziców na jej rzecz alimenty.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na dziecko, za wyjątkiem osoby uczącej się, która to zasiłek otrzymuje na częściowe pokrycie swoich własnych kosztów utrzymania. Jednakże zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wymienionym osobom, tylko, jeżeli dziecko, które mają na utrzymaniu, nie przekroczyło jeszcze pewnego, określonego wieku. Przysługuje zatem tym osobom do czasu ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia, albo

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole (szkoła ponadpodstawowa) lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzieckiem, na które przysługuje zasiłek rodzinny jest nie tylko dziecko własne, ale również dziecko małżonka, dziecko adoptowane lub w sprawie którego toczy się postępowanie o adopcję, a także dziecko znajdujące się pod opieką prawną.


Pomimo jednak tego, iż dziecko mieści się w przepisanych granicach wiekowych zasiłek nie będzie przysługiwał, jeżeli:

 • dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym czy w szkole wojskowej;

 • dziecko przebywa pod pieczą zastępczą, np. wskutek ograniczenia rodzicom władzy rodzicielskiej;

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Poza obywatelami polskimi mogą się o niego starać również cudzoziemcy do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniajacej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenia te przysługują wymienionym wyżej cudzoziemcom a także obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Mając na uwadze fakt, iż zasiłek rodzinny stanowi formę pomocy finansowej dla rodzin znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, dla ustalenia prawa do takiego zasiłku, kluczową rolę odgrywa dochód osiągany miesięcznie przez daną rodzinę. Do dochodu, który bierze się pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku wlicza się:

 • przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, pomniejszone o należny podatek, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, m.in. wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkie;

 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszone o należny podatek i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, m.in. zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, renty i inne świadczenia z tytułu inwalidztwa wojennego.

Do dochodu natomiast nie wlicza się alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom uprawnionym, jeżeli dochód wszystkich członków rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539,00 zł (od 1 listopada 2014 roku 574,00 zł). Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, górna granica osiąganego dochodu może być wyższa i stanowi wówczas  623,00 zł (od dnia 1 listopada 2014 roku 664,00 zł). Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dla ustalenia prawa do zasiłku, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).


Jeżeli poza gospodarstwem rolnym uzyskiwane są również inne dochody, to oczywiście się je sumuje. Podane kwoty stanowią przeciętny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się, uzyskany w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy (jest to okres od 1 listopada do 31 października następnego roku, na jaki ustala się prawo do zasiłku). 

Czy możliwe jest przyznanie zasiłku rodzinnego pomimo przekroczenia maksymalnej wielkości dochodu na osobę w rodzinie?

W zasadzie dochód w wysokości 539,00 lub 623,00 zł stanowi górną granicę, jaką może osiągać dochód osoby uczącej się lub dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka. Jest jednak od tego jeden wyjątek, który pozwala na przekroczenie dochodu, jednakże pod pewnymi warunkami:

 • dochód może przekraczać podane kwoty o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego przysługującego w okresie, na który jest ustalany i

 • zasiłek rodzinny przysługiwał zainteresowanym w poprzednim okresie zasiłkowym;

Jeżeli w kolejnym roku kalendarzowym znowu nastąpi przekroczenie maksymalnej wysokości dochodu, zasiłek rodzinny nie zostanie już przyznany.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Od dnia 1 listopada 2012 roku wysokość miesięcznego zasiłku wynosi:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. 

Wniosek o świadczenia rodzinne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w/w osób.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzajacego tożsamość; 
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby składającej wniosek w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości: 

a) dochodu, 

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c) należnego podatku.

 • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:  

a) wysokości dochodu, 

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

 

 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:  

a) dokument stwierdzający wiek dziecka, 

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 

g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, 

h)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r., Nr 228, poz. 2255 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Iwona 2019-10-23 17:09:10

  Witam.Jestem samotną matka moja córka przebywa w Placówce Opiekuńczo -wychowawczej.Na weekendy córka jest u mnie od 10 do 19tej czy jakieś świadczenia mi przysługują rodzinne,fundusz alimentacyjny czy 500+ ja weekendy u mnie jest proszę o odpowiedź.

 • Elżbieta Janic 2019-10-12 17:06:17

  Witam . Mam 18- letniego syna , który uczy się w techników a w darowiźnie ma przepisane 0,98 ha przeliczeniowego gruntów ornych . Czy zostanie to doliczone do dochodu syna , aby dostać zasiłek rodzinny ?

 • Iwona 2019-09-23 19:22:12

  Witam córka ukończyła 18 lat uczy się i chcę podjąć na weekend pracę na zlecenie ,proszę mi odpisać czy należy mi się na nią zasiłek rodzinny ?

 • Berna 2018-09-11 17:33:02

  Mam pytanie syn skonczyl osiemnaście lat nie skonczyl szkoły ma praktyki przez hufiec pracy czy przysługuje mi zasiłek rodzinny na syna

 • Monia 2018-06-20 14:45:30

  czy dostane na corke zasiłek uczy się w technikum ma skończone 18 lat i chce podjąć prace dorywcza czy zasiłek mi na nia zabiorą

 • ja 2018-03-09 22:30:04

  Czy należy mi się zasiłek rodzinny jeśli nie pracowałam w 2014roku

 • Magda 2018-03-03 20:27:18

  Mam pytanie.. czy jak mój mąż i ojciec naszego dziecka zostawił nas 4 lata temu a ja po staraniach otrzymuję z córką alimenty,sprawuje opiekę nad nią i od 2014 dopiero po moich staraniach mąż zaczął się kontaktować z nami a obecnie się czasem spotykamy z nim, choć trochę rzadziej niż w 2014 mąż ma prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny i 500+? Dodam,że on pracuje i ma dwie umowy: etat i zlecenie a ja jestem osobą bezrobotną a on z nami teraz nie mieszka właśnie od 2011 roku a dziecko mieszka ze mną.. Czy w takiej czymś mogę doczekać się świadczenia, skoro on nie chce wcale podpisać na wniosku oświadczenie o dochodach i drugie oświadczenie, które też powinien? Magda.

 • Michał 2018-02-21 16:15:47

  Czy dzieci studiujące na studiach dziennych pobierające stypendium uwzględnia się przy obliczaniu dochodów w rodzinie np dochód w naszej rodzinie wynosi 2270,95 w rodzinie jest dwoje rodziców i dwoje dzieci uczące się do 18 lat i dwoje studiujących .Oblicz dochód w rodzinie na osobę

 • krys 2018-01-04 07:49:00

  Mam dziecko z pierwszego małżeństwa,jestem po rozwodzie, w obecnej chwili jestem w ciąży z partnerem ktory mieszka ze mna,ale nie jest zameldowany. Czy po urodzeniu dziecka będziesz mi przyslugiwal zasiłek rodzinny na dzieci? Czy jego zarobki tez beda sie wliczać w dochody?

 • potrzebuje pilnie 2017-09-06 17:31:45

  Mam pytanie. Zona wyprowadzila sie do kochanka zamieszkujacego w innym miescie zabierajac ze soba jedno dziecko. drugie natomiast zostalo ze mna, ale zona nadal pobiera zasilek w MOP w miejscowosci gdzie juz nie zamieszkuje i na dziecko ktorego juz nie wychowuje. Pozew o rozwod jeszcze nie zostal zlozony i zadne z nas nie ma ograniczonych praw rodzicielskich. I jeszcze jedno pytanie. Czy jak dziecko zamieszkuje ze mna jest tutaj zameldowane i tutaj uczeszcza do szkoly (1 klasa) bo tak zdecydowalo samo i tak chce to czy zona moze przyjsc z policja i mi go zabrac?

 • jula 2017-07-06 18:20:49

  witam do zasilku jest potrzebny dochod za 2013 jeszcze wtedy maz pracowal teraz jest chory ja tez jestem chora bez prawa do zasilku z urzedu pracy.co teraz ...

 • sylwia 2017-06-12 18:55:17

  Witam, jestem mężatką mam przysądzone alimenty w kwocie 500 zł płatne do ręki mąż mieszka razem zemną i córką czy mam prawo do zasiłku rodzinnego czy muszę mieć rozwód lub seperację?

 • danuta 2017-06-09 04:20:28

  Otrzymuje zasilek rodzinny dodatki pielegnacyjny i swiadczenie pielegnacyjne.maz zostal osadzony w arescie sledczym czy przysluguje mi sie nadal zasilek i czy nie zostanie mi wstrzymany na nowy okres .maz do czasu aresztowania pracowal

 • natka 2017-05-26 11:07:20

  do joko: bezpłatna wycena oznacza tyle, że ktoś kto siedzi z drugiej strony poświęci swój czas na przeczytanie Twojego pytania, zastanowienie się nad nim i kontakt z Tobą żeby Ci powiedzieć, że za odpowiedź na pytanie będziesz musiał zapłacić 50 zeta. I za ten poświęcony czas Ty mu nie zapłacisz, a w kancalarii już by ktoś zainkasował 50 zeta za poświęcone pół godziny. teraz jasne? A regulamin mówi tyle, że jak już zamówisz tą odpowiedź na swoje pytanie, to masz za nią zapłacić tyle ile Ci prawnik powie.

 • natka 2017-05-26 11:01:35

  Przede wszystkim jesteście zobowiązani obydwoje wziąć się do roboty. A już uszczegóławiając - nie jest zameldowany, nie jest najemcą/właścicielem lokalu, ani Twoim mężem. Nic nie musi.

 • BARBARA 2017-05-25 17:16:07

  i ja mam pytanie -jestem w wolnym zwiazku z partneren ,on mieszka u mnie a mozna powiedziec przebywa bo bez zameldowania ,ja jestem na zasilku mops 270 zl czy moj Partner jest zobowiazany pomoc mi w gospodarstwie ?

 • Grazyna Konik 2017-04-27 13:04:13

  dzień dobry, pobieram zasiłek na wychowanie córki, która teraz podchodzic będzie do matury. Córka planuje od tego roku rozpoczęcie studiów dziennych, ma dobre wyniki, więc najpewniej dostanie się na studia w tym trybie. Co dalej z zasiłkiem? Czy mogę go pobierać jeśli córka planuje studia w rodzinnym mieście i nadal będzie ze mną mieszkać?

 • pp 2017-04-22 12:03:01

  Jasne, że możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny, musisz tylko wykazać swoje dochody. Piszesz, że nie masz żadnych, ale tu wliczają się właśnie alimenty. Nie wiem czy pobierasz już jakieś zasiłki - jeśli tak, one również wliczają się do dochodu.

 • podlasie 2017-04-20 12:35:32

  Witam jestem w związku małżeńskim ale nie mieszkamy razem i mam na dziecko przysądzone alimenty, czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? Jestem osobą bezrobotną bez żadnych dochodów.

 • asia 2017-03-03 14:04:21

  Witam jestem mezatka z dwojka dzieci moj problem polega na tym ze od jakiegos czasu maz nie daje pieniedzy na utrzymanie dzieci. Chce zlozyc wniosek o alimenty ale wiem ze to troche potrwa i czy jest szansa ze dostane jakas zapomoge na dzieci bo nie mam z czego zyc a nie posiadam zadnego dochofu.

 • Alicja 2017-02-18 19:44:57

  Witam Mam dwa zapytania Czy nie mając ślubu z ojcem dziecka muszę wykazywać jego dochody gdy będę się starać o zasiłek wychowawczy. A po drugie - mam syna z poprzedniego małżeństwa na którego mam przyznane alimenty jednak ojciec dziecka nie płaci.Chcę starać się o alimenty z funduszu ale w MOPSie powiedzieli mi, że muszę uwzględnić dochody mojego partnera. Proszę o jakąś radę.

 • kasia 2017-02-17 21:20:30

  casiazy jak jestem w zwiazku malzenskim a mam alimenty na dzieci to czy moge starac sie o zasilekk

 • DJ 2016-11-03 21:07:26

  Witam mam takie pytanie nie mieszkamy razem dziecko jest zameldowane na mame ona nie pracuje ja pracuje czy moge sie starac o rodzinne prosze o opowiedz w tej sprawie czy musze dziecko przemeldowac na siebie a jesli sie mama nie zdodzi co mam zrobic w tej sprawie jezeli mozecie odpowiedzcie mi co mam zrobic w tej sprawie.

 • Anka 2016-10-20 16:11:22

  Witam. Jestem mezatka i mam 3 dzieci. Pierwsze dziecko mialam przed slubem. A dwojke w malzenstwie. Na pierwszego syna dostaje piniadze od jego ojca( nie sa zasadzone przez sąd, umowilismy sie sami co do kwoty). Czy moge starac sie o prawo do zasilku na wszystkie moje dzieci czy tylko te z malzenstwa?

 • xx 2016-09-23 08:23:33

  witam mam pytanie jak ja nie pracuje a moj chlopak pracuje i ma na umowie 2500zl czy mi to przekracza na 4 osoby w domu i czy moge sie starac o rodzinne

 • basia 2016-08-21 22:14:37

  Witam, mam problem,a mianowicie w roku 2013 w marcu straciłam pracę a w sierpniu rozpoczęłam drugą, jak obliczyć kryterium dochodowe w takim przypadku?

 • ewa 2016-08-12 20:18:30

  Witam mój problem polega na tym że nasza rodzina jest pięcio osobowa dwoje dzieci pochodzi z pierwszego małżeństwa mojego męża jedno dziecko mamy wspólne dzieci są od 5 do 3 lat na dwoje dzieci nie mamy rodzinnego ponieważ matka dzieci jest za granicą i powiedziano nam że nie wiadomo czy ona nie poiera tam rodzinnego żekomo w warszawie ktoś wysłał zapytanie do Irlandii w tamtym roku w grudniu a do tej pory nie ma odpowiedzi Ja właśnie straciłam pracę mój mąż zarabia najniższą krajową i mamy alimenty z funduszu alimentacyjnego 700 zł matka dzieci nie interesuje się i nie pomoże dobrowolnie do tej pory jakoś sobie radziliśmy ale teraz jest strasznie ciężko a w opiece nikt nie chce nam pomóc.Mam jeszcze jedno pytanie skoro utrzymuję dzieci męża oraz opiekuję i wychowuję jak swoje to czy prawnie też mam takie same prawa do nich jak mąż czy muszę zakładać w sądzie jakąś sprawę o takie prawa żeby mieć wspomnę że mąż ma sądownie przyznane prawa a matka biologiczna nie jest pozbawina do końca praw rodzicielskich bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję POZDRAWIAM Ewa

 • joko 2016-01-15 13:47:55

  Chcę otrzymać bezpłatną wycenę mojego problemu; akceptuję regulamin usługi oraz regulamin serwisu e-prawnik.pl. A w regulaminie jest jak byk ze mam zaplacic to jak to jest: bezplatne czy platne?

 • joko 2016-01-15 13:32:49

  Czy pracujac legalnie w Kanadzie ok.2 lat,dochod ok 12000zl. Czy w Polsce nalezy mi sie rodzinne - 2 dzieci. I czy jak do tej pory bym otrzymywal musze je oddac.

 • e-prawnik.pl 2016-01-09 13:25:15

  Re: Straciłam prace teraz tylko mąż zarabia czy dostane rodzinne ?

  Proszę dokładniej opisać swoją sytuację materialną tutaj: e-prawnik.pl/zamow-opinie/. Pani wiadomość nie zostanie nigdzie opublikowana. W ciągu kilku godzin prawnik przygotuje dla Pani wycenę porady. Wycenia nie zobowiązuje do zamówienia opinii.

 • Wioletta 2016-01-09 13:19:42

  Skończyła mi się umowa miałam do końca 2013 r teraz jesteśmy na utrzymaniu męża. Czy dostane rodzinne na dwójkę dzieci w lutym i jakie papiery są potrzebne?

 • M.W 2015-04-27 21:11:55

  witam jestem w trakcie separacji i mój jedyny dochód to 700 złoty alimentów od pazdziernika toczy sie sprawa o separację i w marcu się skonczyła ale mąż złożył apelacje i do czasu kiedy to wszystko się skonczy nie otrzymuje zasiłku rodzinnego na syna gdyż oficjalnie nie mamy jeszcze separacji czy ktoś wie co moge zrobic żeby dostac taki zasiłek na syna

 • Krzysiek 2015-03-20 16:05:06

  Witatm, Mam 21 lat i studiuję. Nie mam żadnego stopnia niepełnosprawności. Czy to oznacza że zasiłek rodzinny mi się już nie należy aż osiągnę wiek 24lat? Jeżeli jest jakaś szansa aby dostać ten zasiłek mimo braku jakiego kolwiek stopnia niepełnosprawności to proszę o pomoc w nakierunkowaniu mnie do tego.

 • Lucyna Liszewska 2014-11-05 12:34:38

  W pażdzierniku odbyła się 4 sprawa rozwodowa a w grudniu będzie 5 ,może już ostatnia.Wnioski o zasiłek rodzinny złożone,ale bez podpisów jeszcze w dokumentach męża,nie mieszka z Nami od lutego tego roku i nie interesują go sprawy "jakiś" zasiłków.Decyzją MOPS nie mogę dostać zasiłku ,bo nie ma podpisów męża.Jeżeli dostanę w grudniu rozwód, to zasiłek będzie mi się należał dopiero w styczniu za miesiąc grudzień,przepada m-c listopad.Nadmieniam że jest to dochód na siedmioro dzieci plus świadczenia alimentacyjne.Są to na razie jedyne dochody Nasze ,bo na decyzje rentową również czekamy.

 • Marta Łukasiewicz 2014-05-06 00:14:55

  Jestem na urlopie wychowawczym już trzy lata mój mąż pracuje ale zarabia niewiele nie ma umowy własciwie nie starcza nam na życie nie mogę wrócić do pracy bo nie moge zostawić dziecka na przedszkole nas nie stać bo to wydatek 300 zł miesięcznie zwłaszcza na jedzenie przedszkole jest prowadzone przez stowarzyszenie nawet gdybym zostawiła syna w porzdszkolu nikt niemógłbygo z tamtąt odebatrać gdyż pracowałbym od 12 do 24 licząc dojazd moje pytanie brzmi czy mam prawo do zasilk wychowawczego jeszcze na dłużej czy ten ostatni rok jaki mi pozostał jest bezpłatny nie ukrywana że 400 zł bardzo mnie ratowało

 • wiola 2013-10-26 21:07:51

  witam ja mam takie pytanko. Oriętujecie sie moze jaka kwota przysługuje na jedną osobę? chodzi mi zeby nie przekroczył zarobek do rodzinnego dzieki bardzo

 • ulla 2013-03-24 23:59:58

  przepraszam co do poprzedniego wpisu uznali ze ja zarabiam 1300 a mąż 1560

 • ulla 2013-03-24 23:57:19

  mam podobny problem tylko z dochodem z umowy zlecenia mąż rozpoczął prace w marcu 2010 na zlecenie izarobil 1560 zl zanioslam i zaswiadczenie z pracy o wysokości dochodu w listopadzie ja zaczęłam prace tez na zlecenie i zarobilam 1300 zl też zaniołam im zaswiadczenie a mąż w tym miesiącu zarobił 300 zł i tez zaniosłam im zaswiadczenie o wysokości zarobków ale oni uznali ze ja zarabiam 100 a mąż 1560 tak jak w marcu chociaż dokumenty z pracy mieli inne i zabrano mi zasiłek na 4 dzieci taki jest stan faktyczny że tych pieniędzy nie było tyle ile gops wyliczył tylko mniej i zasiłek by przysługiwał teraz sie odwołuje do sko jestem w trakcie sprawy ale tez mam pytanie na podstawie jakiej ustawy czy przepisu tak mi naliczyli dochód może ktoś wie

 • lolkosia 2013-02-28 13:39:41

  mnie najbardziej rozbraja naliczanie dochodu ktorego sie w zyciu na oczy nie widzialo! np. dostawalam zasilek dla bezrobotnych od 14.08 do 14 02. roku nastepnego i pani z opieki naliczyla mi za 14 dni lutego (ostatniego miesiaca gdzie jest najnizsza mozliwa kwota zasilku ) pelny pierwszy miesiac zasilkowy gdzie wynosil on 525zl bo ustawa tak kaze !!!! no ludzie litości... druga sprawa alimenty... pani naliczyla mi alimenty za grudzien 2009r pomimo iz przynioslam jej wyrok sadu ze dopiero 22 grudnia 2009 nastapilo prawomocne rozwiazanie rodziny zastepczej w ktorej przebywalo dziecko a alimenty na dziecko placone byly do 10 dnia misiaca wiec zadnym cudem nie moglam ich dostac do swojej reki, jezeli juz to powinna mi doliczyc kwote alimentow za te pozostale 10 dni a nie calosc... no rece mi opadaja! gdzie jest ustawa ktora kaze doliczac dochod ktorego faktycznie nigdy sie w rekach nie mialo ?? no gdzie? niech mi ktos poda gdzie moge przeczytac taki beznadziejny zapis... bo ja nie wierze ze to jest mozliwe aby liczyc z nieba komus dochody i to w swietle prawa...

 • ketteringtwn 2012-06-09 13:40:22

  Moim zdaniem to wszystko jest bez sensu. Dlaczego? Dlatego mianowicie, że aby otrzymać zasiłek rodzinny trzeba być albo żulem, który nie pracuje i przepija wszystko bądź człowiekiem, który pracuje na czarno i ma często 2 razy więcej od normalnego człowieka. Reasumując: - żul i tak przepije zasiłek nie wyda go na dziecko, - osoba która pracuje na czarno będzie miała więcej pieniędzy, łącznie z zasiłkiem. Przeciętny człowiek, który zarabia 1000 zł, hmm... dalej będzie ledwie dociągał do 1 i choćby chciał wydać na cel zgodny z przeznaczeniem, to go nie dostanie , bo wg Państwa ma wystarczający dochód, chach, po prostu śmiech...

 • ANDRZEJ 2012-05-10 11:11:54

  Dzień dobry.Piszecie państwo kiedy przysługuje zasiłek rodzinny ale nie piszecie kiedy odpowiednia instytucja do tego powołana może wstrzymać wypłacanie.Np.stypendium jest wpłacane joko rodzinie o niskich dochodach a zasiłek nie. Te same zaświadczenia o dochodach zdaje się do zasiłku i do stypendium Czy kiedy otrzymała drugie takie dokumenty i przyznała zasiłek powinna wyrównać zaległy


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika