Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem

Pytanie:

Rodzice 2,5-letniego dziecka oboje pracujący na pełen etat w wyniku zdarzenia losowego (opiekunka zajmująca się dzieckiem popołudniami miała wypadek, a babcia zajmująca się dzieckiem przed południem wyjechała do sanatorium) nie mają nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, gdy oboje są w pracy. Jedno z nich przynajmniej na okres miesiąca musi zrezygnować z pracy. Czy w związku z ww. sytuacją przysługuje zasiłek opiekuńczy? Jakie należy przedłożyć dokumenty, by go uzyskać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, a jeżeli dziecko jest chore w wieku do lat 14. O zasiłek może ubiegać się zarówno ojciec jak i matka. Zasiłek wypłacany jest temu z rodziców, które o niego wystąpi. Zasiłek wypłacany jest przez okres zwolnienia od pracy, jednak nie dłużej jak 60 dni w czasie roku kalendarzowego. Zasiłek przysługuje tylko wówczas, gdy nie ma innych członków rodziny mogących sprawować opiekę nad dzieckiem.

Jeśli dziecko nie jest chore, zasiłek w razie sprawowania opieki przysługuje w razie:

  1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,  

  2. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,  

  3. pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

W celu uzyskania zasiłku opiekuńczego należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15,

  • jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników,

  • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA,

  • oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,

  • decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym istnieje możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na wniosek pracownika w terminie przez niego wskazanym we wniosku. Urlop może być wykorzystany w najwyżej 4 częściach. W celu skorzystania z prawa do urlopu wychowawczego pracownik powinien złożyć pracodawcy wniosek nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. W razie niedochowania przez pracownika tego terminu, pracodawca może przychylić się do wniosku pracownika, a jeśli tego nie zrobi powinien udzielić urlopu wychowawczego nie później niż 2 tygodnie od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: