Wspólne gospodarstwo domowe

Pytanie:

Co oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię tą najlepiej wytłumaczyć przytaczając stanowiska sądów interpretujących to pojęcie:
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2009 r. (III SA/Kr 864/2008, LexPolonica), w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził: Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o pomocy społecznej podchodzą do rodziny w sposób szeroki i unikając wskazywania na zależności prawne (pokrewieństwo, powinowactwo, zawarcie małżeństwa) koncentrują się na okolicznościach natury faktycznej, takich jak „faktyczny związek”, „wspólne zamieszkiwanie” oraz „wspólne gospodarowanie”, z kolei, z definicji osoby samotnie gospodarującej nie wynika aby sam fakt wspólnego zamieszkiwania z rodziną przesądzał w każdym przypadku o prowadzeniu z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że określając status osoby ubiegającej się o świadczenie z zakresu pomocy społecznej tj. czy pozostaje ona osobą samotnie gospodarującą czy funkcjonuje ona jako osoba w rodzinie nie powinno się poprzestawać na ustaleniach mających oparcie jedynie w ocenie zastanego stanu rzeczy, jak nastąpiło to w przedmiotowej sprawie -na fakcie tym, że mieszkanie skarżącego składa się z jednego pokoju i kuchni, znajdują się w nich pojedyncze sprzęty związane z gospodarowaniem, w związku z czym należało przyjąć, że zarówno skarżący jak i jego syn korzystają wspólnie z tych pomieszczeń i urządzeń, co z kolei uzasadniać miało stwierdzenie, że wspólnie gospodarują.
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 listopada 2009 r. (II SA/Lu 587/2009, LexPolonica), w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził: Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie tych osób ale związane z tym wspólne zaspakajanie potrzeb życiowych. Zatem cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, nie zarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione powinno być cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują.
-Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 r. (II SA/Lu 664/2010, LexPolonica), w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził: Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie określonych osób, ale związane z tym wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione powinno być cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: