e-prawnik.pl Porady prawne

Pismo o umorzenie długów, oraz obniżenie rat za kredyt.

Pytanie:

Bardzo proszę o pomoc w napisanie pisma o umorzenie odsetek oraz o zmniejszenie rat za kredyt. Dostałem wezwanie do zapłaty od Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Jestem osoba bezrobotną, która od czasu do czasy łapie jakieś \"fuszki\". Przy mojej obecnej sytuacji materialnej nadal będę miał problem ze spłata zadłużenia. Dlatego chciałbym wysłać pismo o zmniejszeni rat, oraz umorzeniu odsetek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pismo o umorzenie długów, oraz obniżenie rat za kredyt.

28.4.2015

……………………………..<miasto, data>

<Pana imię i nazwisko

Pozostałe dane – adres zamieszkania,

Telefon, nr PESEL> 

easyDEBT

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Domaniewska 39

02-672 Warszawa

 

Wniosek o umorzenie odsetek i rozłożenie długu na raty


Zwracam się z prośbą o rozłożenie mojego zadłużenia na raty oraz zwolnienie mnie z obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej wynikającej z odsetek. 

W pełni uznaję wynikającą z niego odpowiedzialność i wyrażam wolę całkowitej spłaty zadłużenia. Aby jednak wywiązać się z tego obowiązku, ze względu na bardzo złą sytuację majątkową i osobistą, proszę o: 

  • umorzenie odsetek, wynikających z istniejącego zobowiązania, w całości lub chociaż w części, 

  • rozłożenie zobowiązania na dogodne raty, które będę w stanie spłacać. 

Terminowa spłata zadłużenia w obecnej wysokości przekracza moje możliwości finansowe. Brak stałego źródła dochodów sprawia, że nie mogę regularnie uiszczać kwot o tak znacznej wysokości, jak to ma miejsce dotychczas, w toku prowadzonej egzekucji komorniczej. Obecnie jestem osobą bezrobotną, utrzymuję się z prac sezonowych, a moje zarobki nie pozwalają na spłatę zadłużenia w dotychczasowej wysokości. 

<tutaj powinnien Pan opisać swoją trudną sytuację, najlepiej przywołując konkretne przykłady, np. wydatki związane z miesięcznym utrzymaniem czy wysokość dochodów. Dobrze jest podać konkretną wysokość zarobków i wydatków oraz poprzeć je dowodami, np. zaświadczenia z urzędu pracy, wyciąg z konta wskazujący na wysokość zarobków itp. Objętość uzasadnienia oraz przywołane argumenty zależą od Pana uznania, nie ma w tym względzie żadnych formalnych wymogów> Jestem  osobą bezrobotną, bez stałych dochodów. 


Zmniejszenie obciążeń i rozłożenie ich na miesięczne raty pozwoliłoby mi na terminowe spłacanie zadłużenia i wywiązywanie się z moich zobowiązań. 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty w wysokości ……… złotych miesięcznie, począwszy od ……………………….. <miesiąc, ew. dzień, od którego zamierza Pan zacząć spłacać raty na nowych zasadach> . Wnoszę ponadto o obniżenie stopy procenowej i odstąpienie od egzekucji komorniczej (na przykład poprzez zawieszenie jej na określony termin), jako że koszty egzekucji wpływają na zmniejszenie możliwości regularnej spłaty zadłużenia. Zobowiązuję się do ich terminowych spłat, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca <może Pan podać np. do końca miesiąca lub inny termin>. Przypominam przy tym, że kredyt był spłacany w moim starym miejscu zamieszkania i jest spłacany teraz. 

Do wniosku dołączam dokumenty wskazujące na moją trudną sytuację materialną, powodującą niemożność spłaty zobowiązania w dotychczasowej wysokości.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku. 


…………………………<podpis>Załączniki:

1. ……………..


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ