Podatek od polisy z USA

Pytanie:

Jestem beneficjentem polisy na życie sporządzonej przez brata mojego ojca w USA (mieszkał tam od wielu lat) w firmie AIG. W wyniku przedwczesnej jego śmierci zostanie mi niedługo przelana na moje konto (w USD) kwota na jaką ona opiewała. Czy mam zapłacić jakiś podatek od tej kwoty w naszym urzędzie skarbowym (szczere mówiąc nie wiadomo czy przelana kwota nie będzie pomniejszona o kwotę podatku zapłaconego w USA)? Skąd się mam o tym dowiedzieć - jeżeli wpłyną tylko pieniądze bez żadnego dodatkowego wyjaśnienia? A może nie ma to znaczenia - bo i tak powinienem zapłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami. W myśl art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym (art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego). Stosownie natomiast do postanowień art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Zatem w świetle powyższego, otrzymana przez uprawnioną osobę suma ubezpieczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W świetle art. 4a ww. ustawy powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Stosownie do art. 5 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974r.

osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Polsce) może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo (Stany Zjednoczone) z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł drugiego Umawiającego się Państwa (Stanów Zjednoczonych) i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c; dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż otrzymany przez podatnika z USA dochód z tytułu ubezpieczenia osobowego krewnego będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem kwota uzyskana z tytułu polisy ubezpieczeniowej z USA nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu, niezależnie od tego czy podlegała opodatkowaniu w USA. Odnośnie ewentualnej konieczności zapłaty podatku w USA najlepiej zasięgnąć informacji w amerykańskich organach podatkowych lub u amerykańskiego doradcy podatkowego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (tak: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2009 r., sygn. IBPBII/1/415-38/09/BJ).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: