Podatek od spadku nierezydenta

Pytanie:

Mieszkam na stałe we Francji. Mam obywatelstwo polskie i francuskie. W Polsce jestem nierezydentem. Ostatnio zmarła moja siostra, której jestem jedyną spadkobierczynią. Odziedziczę po siostrze nieruchomości na terytorium Polski oraz prawa autorskie. Czy po wydaniu przez sąd postanowienia o nabyciu przeze mnie spadku powinnam złożyć zeznanie w polskim urzędzie skarbowym, czy też rozliczyć się ze spadku z francuskim fiskusem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia. Nabycie nieruchomości położonej w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zatem nabycie tytułem dziedziczenia nieruchomości położonych w Polsce – niezależnie od rezydencji podatkowej spadkobiercy – będzie w zasadzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn.

Jednakże, zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (mającym zastosowanie, jeśli spadkodawca zmarł po 31 grudnia 2006 r.), zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy (w tym nieruchomości) lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (formularz formularza SD-Z1) - w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Nabycie praw autorskich podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wedle art. 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, należności licencyjne pochodzące z Umawiającego się Państwa wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie. W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy osoba pobierająca należności licencyjne jest ich rzeczywistym odbiorcą, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty tych należności (tę obniżoną stawkę podatku dochodowego w Polsce stosuje się jednak pod warunkiem przedstawienia polskim organom podatkowym tzw.

certyfikatu rezydencji uzyskanego od władz francuskich, tj. specjalnego zaświadczenia o zamieszkaniu we Francji). Bez względu na postanowienia powyższe należności z praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma miejsce zamieszkania. Określenie „należności licencyjne” użyte w artykule 12 Konwencji oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, do patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).

 

Odnośnie rozliczenia podatkowego we Francji należy skonsultować się z organami podatkowymi lub doradcami francuskimi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: