Podatki a faktura z USA

Pytanie:

"Przedsiębiorca w spółce cywilnej kupuje usługi telekomunikacyjne przez Internet. Płaci za pomocą karty kredytowej. Od firmy w USA otrzymuje elektroniczny rachunek do wydruku. Jak może zaksięgować powyższy rachunek, zwłaszcza że jest on wystawiony na osobę prywatną. Czy możliwe jest przefakturowanie? Usługa polega na używaniu telefonu stacjonarnego do wykonywania połączeń głosowych z numerami na całym świecie za równowartość około 80 PLN (obciążenie karty osoby prywatnej). Czy związku z tym należało by naliczyć VAT i cło? Czy dla usług do tej kwoty nie ma takich opłat?"

Odpowiedź prawnika: Podatki a faktura z USA

Wskazane usługi obce będą kosztem uzyskania przychodu, o ile zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

Zasady dokumentowania wydatków poniesionych przez podatników prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych regulują przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475, ze zm.). Zgodnie z par. 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są również inne dowody księgowe, wymienione w par. 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

 1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

 2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

 3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

 4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Wystawiony za pośrednictwem Internetu rachunek spełnia te wymogi. Elektroniczny rachunek do wydruku od kontrahenta zagranicznego spełnia warunki do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dowód księgowy powinien być jednak sporządzony w języku polskim.

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych (jeżeli przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro), zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

 2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

 3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

 6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można jednak zaniechać zamieszczania na dowodzie księgowym następujących danych:

 • podpisu wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 

 • stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można to zrobić tylko wtedy, gdy wynika to z odrębnych przepisów (np. o VAT) lub z przyjętej techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem VAT jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 - czyli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski; Nie byłaby ona jednak podatnikiem, gdyby podatek należny (VAT) został rozliczony w Polsce przez usługodawcę (przez firmę zagraniczną). 

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy imporcie usług jest kwota, jaką usługobiorca jest zobowiązany zapłacić. Z importem usług wiąże się obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę usługi (usługobiorcę). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych.

Usługobiorca powinien wystawić fakturą wewnętrzną, dokumentującą import usług, z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego tytułu.

Podatek z tytułu importu usług podatnik, poprzez wpis faktury wewnętrznej, rejestruje w ewidencji sprzedaży w miesiącu zaistnienia obowiązku podatkowego. Podatek płacony przez importera (nabywcę usługi) jest dla niego jednocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia, w terminie określonym w art. 86 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT. Operacje te winny mieć odzwierciedlenie w złożonej za dany miesiąc deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, gdzie podatek należny z tytułu importu usług winien być ujęty w ramach wykazanej przez podatnika sprzedaży, a jednocześnie w ramach podatku naliczonego do odliczenia. Kiedy podatnik dokonuje importu usług, wówczas wypełnia część C deklaracji VAT-7 „Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego” poz. 32 i poz. 33 – oraz część D „Rozliczenie podatku naliczonego” poz. 43 i poz. 44.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • j 2018-11-08 17:24:09

  Witam posiadam konto na freelancerze, mam jednoosobową działalność od pół roku nie jestem Vatowcem jestem z niego zwolniona ale kasa wpływa na mój rachunek firmowy jak mam to udokumentować? czy muszę mieć deklarację Europejską? a jeśli środki są z USA?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika