Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

Pytanie:

Faktura VAT na spółkę, wspólników, czy wspólnika? Otrzymana ostatnia odpowiedź kategorycznie ustawiła rozwiązanie - tylko na wspólnika. Autor prezentuje jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, jednakże nie argumentuje go przepisami prawa. Przedstawię w możliwie skrótowy sposób mój punkt widzenia, jako prowadzącego kilkunastoletnią działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osoby fizycznych nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu dokumentowania wydatków na lokal użytkowy będący własnością jednego ze wspólników, jako kosztów uzyskania przychodu. Dzięki korzystaniu z lokalu Spółka uzyskuje przychód. Prawo podatkowe nakłada OBOWIĄZEK wystawiania dowodów sprzedaży. Przymus ten umożliwia innym podatnikom na wywiązanie się z OBOWIĄZKU dokumentowania poniesionych wydatków (VIDE: Ordynacja podatkowa). Wydatki te ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy, a więc Spółka jako całość. Ten problem nie budzi chyba żadnych wątpliwości. Przez analogię do przedstawionej sytuacji, odnieśmy się do przepisów VAT. Podatnikiem VAT jest m. in. jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, czyli SPÓŁKA CYWILNA. Z uwagi na fakt, że to spółka korzysta z lokalu w ramach prowadzonej działalności i ona uiszcza stosowne należności ona ponosi wydatek, który jest dla niej kosztem uzyskania przychodu. Winna otrzymać dowód zakupu potwierdzający poniesienie tego wydatku. Prawo własności do lokalu jednego ze wspólników nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Spółka jako pełnoprawny podatnik vat prowadzi wymagane rejestry i ewidencje VAT (spełnia wszelkie wymogi ustawy i aktów wykonawczych) jest podmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli oba podmioty Spółdzielnia i Spółka mają status czynnych podatników VAT, to dokumentem stwierdzającym dokonanie między nimi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT-em jest niezaprzeczalnie faktura VAT. Wszystkie dywagacje dotyczące prawa własności lokalu, jakiegoś nieokreślonego stosunku prawnego, odliczenia są kwestią wtórną. Zaciemniają obraz sytuacji i odwodzą od meritum sporu. Zasada jest prosta: "Każdy kupiec ma prawo żądać dowodu zakupu, a sprzedawca ma obowiązek taki dowód wydać". Jeszcze jedna uwaga, spółka cywilna w odróżnieniu od spółki jawnej nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma obowiązku przenoszenia praw własności wkładów wspólników do majątku spółki. Czy ten problem może być skierowany do rozstrzygnięcia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym bądź innym organem administracji państwowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Punktem wyjścia naszego rozumowania jest fakt, iż prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wspólnik spółki cywilnej. Wbrew Państwa twierdzeniu, fakt ten ma fundamentalne znaczenie w omawianym przypadku. Skoro bowiem stosunek prawny łączy Spółdzielnię i wspólnika spółki, nabywcą świadczonej przez Spółdzielnię usługi jest wspólnik spółki, a nie spółka, która faktycznie korzysta z lokalu.

Być może bardziej obrazowy będzie przykład innej sytuacji. Załóżmy, że na podstawie umowy zawartej ze spółką cywilną (umowy spółki) wspólnik tej spółki użycza, czy też wnosi do używania prywatny samochód. Samochód ten jest stale używany na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej przez spółkę. Fakt ten nie zmienia jednak tego, że stronami umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego samochodu jest wspólnik spółki oraz zakład ubezpieczeń. Ewentualne faktury wystawiane przez zakład ubezpieczeń powinny wskazywać wspólnika spółki, a nie samą spółkę.

Być może ten przykład pozwoli Państwa przekonać, że na gruncie przepisów prawa nabywcą świadczonych przez Spółdzielnię usług jest wspólnik spółki. To jego bowiem łączy stosunek prawny ze Spółdzielnią. Fakt, iż faktycznie korzystającym z tych usług jest spółka nie ma znaczenia (o czym już zresztą była mowa). Dlatego też właśnie Spółdzielnia nie może wystawić faktury Spółce – nie świadczy ona bowiem usług (z punktu widzenia przepisów prawa) na rzecz Spółki, a tym samym ewentualna faktura nie dokumentowałaby rzeczywiście świadczonych usług.

Mając powyższe na uwadze, prawidłowy sposób postępowania w powyższej sytuacji jest następujący. Spółdzielnia wystawia fakturę na wspólnika spółki. W oparciu o tą fakturę wspólnik powinien wystawić dokument obciążający spółkę tymi kosztami. Dopiero ten dokument może stanowić dla spółki podstawę do ujęcia ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu (sama faktura nie stanowi takiej podstawy, gdyż jest wystawiona na wspólnika spółki).

Oczywiście wszystkie powyższe wnioski stanowią jedynie naszą opinię dotyczącą Państwa problemu. Jeśli chodzi o uzyskanie w tej kwestii rozstrzygnięcia organów państwowych to najprostszą (i w zasadzie jedyną) drogą jest zwrócenie się do właściwego urzędu skarbowego o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (jak Państwu zapewne wiadomo, od 1 stycznia 2005 r. interpretacje te znacznie zyskały na znaczeniu). Może to pozwolić Państwu na ewentualne sprowokowanie zajęcia się problemem przez sądy administracyjne – na postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji przysługuje zażalenie, które rozpatrywane jest w drodze decyzji. Na decyzję tą służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Więcej na ten temat w artykule Opłaca się zapytać – interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY