Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

Pytanie:

czy wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach obejmujących wnioski i oświadczenia procesowe (pismach procesowych) poprzez wprowadzenie w błąd swojego adwokata który składał niniejsze dokumenty w Sądzie jest przestępstwem z art. 272 KK:

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Treść art. 272 ustawy Kodeks karny brzmi:

Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wobec powyższego wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu jest zachowaniem penalizowanym przez prawo karne. Warto tu jednakże przywołać Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. (II AKa 444/2006): „Dokument, o którym mowa w art. 271 § 1 kk musi nie tylko odpowiadać cechom wymienionym w art. 115 § 14 kk, lecz ponadto musi zawierać w swej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie prawdziwości. Skoro zatem sprawozdanie jest jedynie oświadczeniem przedstawiającym stan wiedzy osoby zobowiązanej do jego sporządzenia oraz złożenia i skoro w przypadku sprawozdania składanego organowi założycielskiemu przez likwidatora przedsiębiorstwa państwowego, nie wywierało ono i nie mogło samoistnie wywrzeć żadnych skutków prawnych, to nie stanowi ono dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 kk i nie może stanowić przedmiotu tego czynu zabronionego, tym bardziej że sprawozdanie to nie było sporządzone jedynie w celu poświadczenia nieprawdy i wyłącznie w celu wprowadzenia w błąd innej osoby”. Orzeczenie to odnosiło się do art. 271 Kodeksu karnego, jednak ze względu na podobny zakres art. 271 i 272, można wnioski płynące z tego wyroku stosować także do art. 272. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że dokument, o którym mowa w tych przepisach musi zawierać w swej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego. Ze względu na swoją istotę, pisma procesowe takiej cechy nie posiadają. W związku z tym w opisywanej przez Pana sytuacji nie będzie miało miejsca przestępstwo z art. 272 Kodeksu karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: