Prawomocność wyroku

Pytanie:

W dniu wczorajszym został wydany przez sąd rejonowy satysfakcjonujący mnie wyrok w sprawie o alimenty. Czy wniesienie przez jedną ze stron wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku odciągnie w czasie jego uprawomocnienie? Czy ewentualne prawo do wniesienia odwołania do sądu okręgowego będzie miała tylko stron strona, która wniosła o uzasadnienie wyroku czy obie strony? Jakie są terminy do wniesienia o pisemne uzasadnienie wyroku i ewentualne odwołanie się do sądu okręgowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona zapadłego w postępowaniu sądowym wyroku ma prawo skierowania do sądu wniosku o uzasadnienie wyroku. Złożenie takiego wniosku oddala w czasie termin uprawomocnienia orzeczenia i zasadniczo także wniesienia środka odwoławczego od wyroku. Sąd sporządza uzasadnienie na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku (art. 328 § 1 kpc). Samo uzasadnienie sąd sporządza w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni (art. 329 kpc).

Jeśli strona wniesie o uzasadnienie wyroku, prawo do złożenia apelacji będzie jej przysługiwać w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (faktycznie termin do zaskarżenia orzeczenia znacznie się przedłuży - tydzień od dnia ogłoszenia + dwa tygodnie na sporządzenie uzasadnienia + dwa tygodnie od dnia doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem).

Jeśli jednak strona nie żądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (faktycznie będzie to więc tydzień od dnia ogłoszenia wyroku + dwa tygodnie na wniesienie apelacji = trzy tygodnie od dnia ogłoszenia wyroku).

Z powyższego wynika więc, iż termin do wniesienia apelacji biegnie odmiennie dla tej strony, która żądała uzasadnienia (jest on znacznie dłuższy) niż dla tej strony, która uzasadnienia nie żądała (jest on krótszy). Jeśli w związku z tym, strona przeciwna złoży wniosek o uzasadnienie orzeczenia, dla niej termin na wniesienie apelacji będzie dłuższy (będzie to dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem); dla Pana jednak termin ten będzie wynosił dwa tygodnie od dnia upływu terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie ( tydzień + dwa tygodnie = łącznie trzy tygodnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku). Prawo do zaskarżenia wyroku będą miały więc obie strony - inne będą jedynie terminy do wniesienia apelacji (art. 369 kpc).

Prosimy także pamiętać, iż wyrokowi zasądzającemu alimenty, sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu (art. 333 § 1 pkt 1 kpc). Wyrok taki podlega więc wykonaniu nawet mimo tego, iż nie jest prawomocny i opatrzony klauzula wykonalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

  Prawomocność orzeczeń sądowych można rozpatrywać w dwóch aspektach, formalnym i materialnym. W znaczeniu formalnym prawomocność oznacza niemożność zaskarżenia orzeczenia w toku instancji, (...)

 • Natychmiastowa wykonalność wyroku

  W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza (...)

 • Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)

 • Co dalej z podatkiem od sprzedaży detalicznej?

  Komisja Europejska (KE) złożyła odwołanie od korzystnego dla Polski wyroku Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatku handlowego). Wcześniej Sąd UE w wyroku z 16 maja (...)

NA SKÓTY