Reklamacja akumulatora

Pytanie:

Niecałe 2 lata temu kupiłem akumulator (z 2 letnią gwarancją) na fakturę, z przeznaczeniem na samochód będący środkiem trwałym firmy. Akumulator jest wadliwy i chcę go oddać w zamian za zwrot pieniędzy. Czy fakt, że kupiłem akumulator na firmę ma znaczenie przy reklamacjach? Jakie warunki formalne powinno spełniać pismo reklamacyjne i załączniki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W wypadku ujawnienia się wad fizycznych rzeczy jej nabywca może skorzystać z uprawnień przewidzianych w dokumencie gwarancyjnym lub z tzw. rękojmi za wady fizyczne rzeczy. W stosunkach między przedsiębiorcami w zakresie umowy sprzedaży zastosowanie mieć będą postanowienia kodeksu cywilnego. Gdy chodzi o uprawnienia związane z gwarancją jakości rzeczy przewidzianą przez producenta, istotna będzie treść dokumentu gwarancji. W razie jednak wątpliwości poczytuje się, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Nabywca powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Nabywcę wadliwej rzeczy chronią również przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy określające odpowiedzialność sprzedawcy. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają jednak po upływie roku,  chyba że sprzedawca podstępnie wadę zataił. Przepisy nie przewidują jednak żadnych innych wymogów co do treści czy załączników pisma zawierającego roszczenie z tytułu rękojmii. Powinno jednak w miarę możliwości zawierać dokładny opis wady, sprecyzowanie żądania oraz wskazanie nr umowy lub faktury.  Podobnie będzie z roszczeniem z tytułu gwarancji, które Panu pozostało, skoro nie przewiduje ona konkretnych wymogów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: