reklamacja studni

Pytanie:

"Zamówiłem w firmie specjalistycznej wykonanie studni za pomocą odwiertu. Po pewnym czasie okazało się, że ze studni leci brudna woda. Prawdopodobnie oznacza to że studnia jest nieszczelna a konkretnie orurowanie które do niej prowadzi tj. miejsce przez które wpuszczana jest pompa. Studnie wykonałem na firmę.Jak długo przysługuje mi prawo wnoszenia reklamacji? W jaki sposób napisać reklamację aby byla skuteczna. Co zrobić jak wykonawca nie odpowie lub wyda odpowiedź odmowną co do akceptacji reklamacji."

Odpowiedź prawnika: reklamacja studni

Z ustawy Kodeks cywilny wynika, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Odwiert i budowa studni jest właśnie rodzajem robót budowlanych. W kwestii odpowiedzialności wykonawcy za właściwe wykonanie prac zastosowanie znajdują przepisy o rękojmi przy umowie o dzieło, co wynika bezpośrednio z:

 

Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

 

Zgodnie z powyższym:

 

Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

 

Ma Pan więc prawo żądać usunięcia wad. Teoretycznie jeżeli wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca studni nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Trudno jednakże sobie wyobrazić, aby satysfakcjonowało Pana odstąpienie od umowy, skoro posiada Pan już wybudowaną, choć nie w pełni sprawną studnię. Najkorzystniej będzie więc domagać się usunięcia wad.

 

Odpowiednie zastosowanie znajdują również przepisy o rękojmi przy sprzedaży i w nich należy szukać terminu, jaki ma Pan na zgłaszanie swoich roszczeń:

 

Art. 568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

 

Kwestia tego, czy termin obowiązujący przy studni wynosi lat 3, czy też jeden rok, budzi wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. Część doktryny utrzymuje bowiem, że przez „budynek” należy rozumieć obiekt budowlany. Natomiast zgodnie z Prawem budowlanym:

 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

 

Jeżeli więc przyjmiemy szeroką definicję – termin będzie wynosił 3 lata, jeżeli wąską – jedynie 1 rok. Oba poglądy można bronić, jednakże nie jesteśmy w stanie wiążąco się opowiedzieć za którymś z nich.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Ariel 2021-07-06 07:48:16

    Firma wykonała mi odwiert (pociągnęła wodę do domu). Była poinformowana o tym że 2 metry dalej snajduje się szambo ekologiczne. Woda mimo różnychfiltrów jest brudna i śmierdząca. Nieiestety osobiście nie znałem przepisów i zawierzyłem firmie iż w tym miesjcu będzie ona odpowiednio usytuowana. Czy mogę w takim razie reklamować usługę, minęło pół roku. Co więcej oni mi nawet nie dali paragonu...platność gotówką..


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika