Równy status materialny a alimenty

Pytanie:

Związek małżeński zawarto ponad 25 lat temu. Od ponad 2 lat mąż zamieszkuje z konkubiną. Żona z niepełnoletnim dzieckiem pozostała w mieszkaniu własnościowym (własność wspólna). Mąż łoży na utrzymanie rodziny ustaloną przez siebie kwotę, wystarczającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Z porównania rocznych dochodów męża udokumentowanych rocznymi informacjami od płatników (zakład pracy) z pieniędzmi przekazanymi na utrzymanie rodziny przez cały rok , wynika iż ta ostatnia stanowi nie więcej niż 20% jego rocznego dochodu (rzędu 250 tys. zł.). Pozostałe do dyspozycji męża pieniądze są konsumowane przez niego na bieżąco, np. na wczasy zagraniczne z konkubiną realizację wydatków związanych z rozlicznymi hobby itp. Żona (obecnie ponad 50-letnia, z 20-letnim stażem pracy) od kilku lat pozostaje bez pracy i jest w nie najlepszej kondycji ( m. in ze względu na wcześniejszy wieloletni brak wsparcia psychicznego ze strony męża w sytuacjach tego wymagających) . W obecnej sytuacji na rynku pracy jak i w służbie zdrowia raczej nie ma szans na uzyskanie renty bądź jakiejkolwiek pracy. Oboje małżonkowie z wyższym wykształceniem. W skład majątku wspólnego wchodzą jeszcze: 2 samochody (większy i droższy w użytkowaniu męża znacznie tańszy w użytkowaniu żony), dom letniskowy, działka ogrodowa ,dom na wsi w trakcie rozbudowy , mąż zamieszkuje z konkubiną w jej mieszkaniu i dysponuje w/ wym. nieruchomościami poza mieszkaniem. Zona od kilku lat leczy depresję spowodowaną przeżyciami małżeńskimi i rodzinnymi. Mąż został oddelegowany do pracy za granicą i wyjechał na inny kontynent razem z konkubiną jako osobą towarzyszącą - o czym żona dowiedziała się nieoficjalnie. Dochody męża wpływają na jego konto bankowe do którego żona nie ma dostępu . Niestety nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie się małżonków. Co może zrobić w takiej sytuacji żona aby zabezpieczyć byt rodziny na poziomie równym z mężem i uchronić majątek wspólny przed roztrwonieniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek utrzymywania dzieci spoczywa na obojgu rodzicach i nie zależy od tego, czy dziecko znajduje się w niedostatku. Rodzice mają obowiązek utrzymywania dzieci do czasu, gdy będą one w stanie utrzymać się samodzielnie, a zatem nie zawsze będzie to moment osiągnięcia przez nie pełnoletności. Ten czas będzie zależał od konkretnej sytuacji: od tego kiedy dziecko zdobędzie zawód i będzie mogło podjąć pracę. Przyjmuje się przykładowo, że osoba będąca na studiach (nie mająca jeszcze tytułu) ma prawo żądać od rodziców środków utrzymania do czasu ukończenia studiów. Należy wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie od małżonka alimentów na dziecko. Dochodzenie roszczeń z tytułu alimentów dokonuje się w procesie sądowym. Sądem właściwym jest sąd rodzinny. Po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty w określonej wysokości należy udać się do komornika, który na podstawie klauzuli wykonalności nadanej przez sąd z urzędu wyrokowi przyznającemu alimenty, będzie prowadził przymusową egzekucję alimentów. Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Zarówno potrzeby uprawnionego jak i możliwości zobowiązanego są przez sąd oceniane indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka, nie mogą być natomiast uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp. Co zaś się tyczy możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia, alimentów określa się je nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i wykorzystuje w pełni swe możliwości zarobkowe. Potrzeby osoby, która chce otrzymać alimenty to nie tylko to, co niezbędne do życia, czyli podstawowe środki, ale także te środki, które pozwolą jej na funkcjonowanie w środowisku, w którym żyje. Wysokość alimentów zależy zatem od porównania sytuacji obu osób - uprawnionej i zobowiązanej. W sprawie o zasądzenie alimentów sąd nie jest związany żądaniem pozwu i może orzec ponad żądanie (przyznać większą sumę niż określona w pozwie). Jeżeli chodzi o uchronienie majątku wspólnego przed roztrwonieniem najlepszym rozwiązaniem byłby wystąpienie do sądu z wnioskiem o zniesienie wspólności majątkowej. Wniosek o zniesienie wspólności należy złożyć w rejonowym sądzie rodzinnym właściwym według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Można też umownie znieść wspólność majątkową poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W umowie tej należy określić skład wspólnego majątku oraz przeprowadzić rozdział majątku zgodnie z zamiarem małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

  Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione (...)

 • 500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)

 • Alimenty od dziadków

  Pojęcie obowiązku alimentacyjnego, zostało określone w art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków (...)

NA SKÓTY