Skarga na czynności komornika

Pytanie:

W dniu 8 lipca 2010 otrzymałem od Komornika datowane 02.07.2010 zawiadomienie o wszczęciu egzekucji na wniosek byłej żony na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienie SO w X oraz Postanowienie Sądu Apelacyjnego. Obydwa Postanowienia wydane zostały w 2003 roku i dotyczyły zabezpieczenia potrzeb rodziny na czas trwania procesu rozwodowego. Proces ten zakończył się wydaniem prawomocnego wyroku 20.10.2004 (bez orzekania o winie, bez alimentów ze względu na pełnoletniość synów, oraz z podziałem majątku w ten sposób, że pozwana przejmuje cały majątek). Po wydaniu Postanowień w 2003 roku pozwana natychmiast skierowała sprawę do komornika. W toku dalszego procesu rozwodowego ustalono (co jest wyraźnie zawarte w protokole), że pozwana zrzeka się roszczeń komorniczych w zamian za pełne przejęcie własności majątku - co stało się faktem zawartym w wyroku rozwodowym. Oczywiście po wyroku rozwodowym płaciłem alimenty dalej - na podstawie wewnętrznej umowy z pozwaną (miały one swoją burzliwą historię, ze względu na roszczeniową osobowość byłej żony. Później okazało się na przykład, że Postanowienie w trakcie procesu uzyskane zostało poprzez złożenie fałszywych zeznań, ponieważ pełnoletni wtedy syn - mimo zapewnień - bardzo szybko przerwał studia, co stawiało do wyjaśnienia konieczność alimentacji). W zawiadomieniu komorniczym o wszczęciu egzekucji z dnia 2 lipca 2010 zawarte było żądanie spłaty 15 tys. PLN oraz żądanie alimentów bieżących w wysokości 500 PLN. W odpowiedzi na zawiadomienie komornika z dnia 2.07.2010 w Sądzie Rejonowym złożyłem pozew Skargę na wszczęcie egzekucji podnosząc: 1) zarzut przedawnienia roszczenia 2) że nie istnieje tytuł egzekucyjny, ponieważ upadł on na skutek prawomocnego wyroku rozwodowego z dnia 20.10.2004, 3) że synowie moi są pełnoletni (obecnie 29 i 24 lata) w związku z tym ich matka nie jest ich przedstawicielem ustawowym i nie może skutecznie domagać się egzekucji, 4) że w toku postępowania rozwodowego zawarto ugodę, gdzie pozwana do protokołu wyraźnie uznała, że nie posiadam wobec niej i synów żadnych zaległości - a ona przejmuje cały majątek. Powyższy pozew złożyłem 12 lipca 2010 wysyłając jednocześnie pismo do komornika o podobnej treści, w którym domagam się umorzenia egzekucji. W dniu wczorajszym otrzymałem od komornika pismo z datą 13 lipca 2010, w którym \"wierzyciel\" cofnął wniosek o egzekucję i komornik umorzył postępowanie na wniosek wierzyciela. Uczyniono to w nadzwyczajnym, pośpiechu, dzień po złożeniu mojego pozwu - skargi. Wierzyciel złożył wniosek o cofnięcie egzekucji poprzez pełnomocnika (jednego z synów, skądinąd wiem, że \"wierzycielka\" - była żona była wtedy na wakacjach). Czy mimo cofnięcia egzekucji (na wniosek \"wierzycielki\") nadal mogę skarżyć się na czynność komornika (która moim zdaniem jest mocno nieprawidłowa) przed Sądem i domagać się uznania tytułu wykonawczego za przedawniony i nieuprawniony do egzekucji, czy też powinienem cofnąć powództwo ze względu na bezprzedmiotowość pozwu w świetle cofnięcia egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy dłużnik otrzymuje postanowienie o wszczęciu egzekucji, nie jest możliwe wystąpienie z takim środkiem jak „pozew – skarga na wszczęcie egzekucji”. Wydaje się, że błędnie zidentyfikował Pan i połączył uprawnienia, jakie przysługują dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym.

 Z jednej bowiem strony możliwe jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego – opartego na art. 840 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia:

  1. jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności,
  2. jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy;
  3. jeżeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz i te, z którymi mógł wystąpić jego współmałżonek.

 

Z drugiej strony istnieje możliwość wniesienia skargi na czynności komornika (w oparciu o art. 767 k.p.c.). Wskazać jednak trzeba, że skarga na czynności komornika stanowi środek zaskarżenia w razie naruszenia przez komornika przepisów procesowych, przy jej pomocy nie można się bronić przed ewentualnymi naruszeniami prawa materialnego. Także wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. Przedmiotem skargi na czynności komornika może być np. zajęcie ruchomości i odebranie zajętej rzeczy.

 Warto przy tym wskazać, że komornik nie ma obowiązku badania uzyskanego tytułu wykonawczego a to pod względem ewentualnego przedawnienia roszczenia, a to pod kątem ewentualnej zasadności roszczenia, którego dotyczy tytuł wykonawczy. Naszym zdaniem więc skarga na czynności komornika byłaby z całą pewnością oddalona, a Pan zostałby obciążony kosztami postępowania. Z kolei jeżeli odnieść się do zasadności powództwa przeciwegzekucyjnego (trudno przy tym stwierdzić, jak sąd zakwalifikowałby dane pismo, najprawdopodobniej zostałby Pan wezwany do sprecyzowania swojego żądania) to zapewne sąd wydałby wyrok uwzględniający powództwo. W sytuacji jednak, gdy postępowanie zostało umorzone, sąd orzeknie o bezprzedmiotowości żądania. Miarodajna jest jednak chwila wystąpienia z powództwem- w dniu, w którym wysłał Pan pozew do sądu, egzekucja nie była jednak umorzona. Ponieważ jednak zgodnie z art. 826 kpc umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, najprawdopodobniej sąd odrzuci pozew.

 

Nasze wątpliwości budzi ponadto okoliczność, że złożył Pan pismo do sądu, do komornika przesyłając jedynie pismo o podobnej treści. W przypadku natomiast skargi na czynności komornika to sąd przesyła jej odpis komornikowi. Możliwe zatem, że sąd, jeszcze przed ustosunkowaniem się do sprawy wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego przez Pana złożonego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: