e-prawnik.pl Porady prawne

Sposób utrzymywania kontaktów rodziców rozwiedzionych z ich wspólnymi, małoletnimi dziećmi

Pytanie:

Według jakich zasad Kodeks rodzinny i opiekuńczy, reguluje sposób utrzymywania kontaktów rodziców rozwiedzionych z ich wspólnymi, małoletnimi dziećmi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obok orzeczenia o władzy rodzicielskiej sąd zobowiązany jest rozstrzygnąć o kontaktach rodziców ze wspólnym dzieckiem. Szczegółowo kwestię tę reguluje art. 113 – 113 z ind. 6 k.r.o.

W zgodzie z tym przepisem w odniesieniu do dziecka utrzymywanie kontaktów powinno być nie tylko jego prawem, ale i obowiązkiem. Ujęcie tych kontaktów tylko w kategorii prawa dziecka byłoby niezasadne ze względu na to, że prawo rodziców nie miałoby tutaj swojego odpowiednika w postaci obowiązku dziecka. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do kontaktów ze starszym już dzieckiem. Art. 113 par. 2 k.r.o. zawiera katalog elementów kontaktów z dzieckiem obejmujący, po pierwsze, pobyt z dzieckiem, w którego zakres wchodzą odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, po drugie, bezpośrednie porozumiewanie się, po trzecie, utrzymywanie korespondencji oraz, po czwarte, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Katalog ten ma charakter otwarty, ale zawiera najważniejsze składniki kontaktów z dzieckiem i powinien ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii.

Podstawowe zasady regulowania sposobu utrzymywania kontaktów określono w art. 113 z ind. 1 par. 1 k.r.o. Przepis ten dotyczy najczęstszego, typowego przypadku, w którym dziecko przebywa stale u jednego z rodziców. W takiej sytuacji przyjęto jako regułę, że rodzice określają wspólnie sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Rodzice powinni kierować się dobrem dziecka i brać pod uwagę jego rozsądne życzenia. W praktyce społecznej wielu rodziców z powodzeniem i bez udziału sądu reguluje utrzymywanie kontaktów i taka sytuacja powinna stanowić regułę.

Dopiero gdy zainteresowani nie mogliby osiągnąć porozumienia, sprawę powinien rozstrzygać sądopiekuńczy. W tym zakresie w sprawie rozwodowej funkcję sądu opiekuńczego pełni sąd rozwodowy. Istotną regulację w odniesieniu do tego zagadnienia zawiera art. 113 z ind. 4 k.r.o., na mocy którego sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY