Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Pytanie:

"Chcę sprawdzić pracownika czy podał prawdziwe dane. Czy mogę w podaniu o pracę zawrzeć klauzule, że przyszły pracownik zgadza się na sprawdzenie danych podanych w życiorysie? Czy jako pracodawca mogę wystosować zapytanie do uczelni wyższej czy przyszły pracownik, aby takową uczelnię ukończył i czy uzyskam odpowiedź?"

Odpowiedź prawnika: Sprawdzenie danych osobowych pracownika

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. imiona rodziców,

  3. datę urodzenia,

  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  5. wykształcenie,

  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa wyżej także innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numeru PESEL.

Ustawodawca określił również sposób udostępniania danych osobowych pracodawcy, które następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych. Przepisy kodeksu nie przewidują żadnych sankcji w przypadku niepodania danych, których pracodawca ma prawo domagać się. Osoba starająca się o nawiązanie stosunku pracy nie jest podporządkowana pracodawcy, a tym samym nie podlega jakimkolwiek sankcjom. Skutkiem niepodania żądanych danych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie może być odmowa nawiązania stosunku pracy.

Otwartą kwestią pozostaje prawo pracodawcy do uzyskania informacji o niekaralności osoby starającej się o zatrudnienie lub pracownika. Zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym pracodawcom przysługuje, w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, prawo uzyskania informacji o osobach, których dane zostały zgromadzone w rejestrze.

Reasumując, pracodawca informacje o danych osobowych (wykształceniu) uzyskuje na podstawie oświadczenia pracownika w CV, kwestionariuszu osobowym itp. Może przy tym żądać udokumentowania danych np. przedstawienia dyplomu. Jeśli dyplom budzi jego wątpliwości (np. jest podrobiony), to może pracownika nie zatrudnić, a jeśli widoczne są cechy podrobienia powinien zgłosić ten fakt na Policję.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika