e-prawnik.pl Porady prawne

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Pytanie:

Jako podatnik VAT UE, zamierzam sprowadzać z Niemiec odpady budowlane celem ich dalszego przetwarzania- recyklingu oraz odsprzedaży uzyskanych w ten sposób surowców wtórnych typu granulat, kruszywo itp. W związku z powyższym, następuje wewnątrzwspólnotowe nabycie ale nabycie w, którym podmiot płaci nabywcy za przyjęcie odpadów. W takiej sytuacji wystawiamy dostawcy podmiotowi niemieckiemu - fakturę za przyjęcie odpadów i taka faktura stanowi podstawę do naliczania podatków. Jaki podatek musimy zapłacić za wystawienie faktury opisanej powyżej sytuacji? Według naszej wiedzy nie powinniśmy płacić podatku VAT i dochodowego za wystawioną fakturę natomiast winniśmy uiścić odpowiednie podatki w momencie sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych. Czy naszą sytuację opisuje art. 5 ust. 1 pkt 4 i art. 31 ust. 1 Ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.zm.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprowadzanie odpadów z Niemiec

23.5.2006

W przedstawionej sytuacji należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zgodnie z przepisami, (art. 2 pkt 9a) z chwilą wystawienia faktury za przejęcie odpadów budowlanych Firma staje się posiadaczem odpadów. Samo posiadanie odpadów nie rodzi obowiązku uiszczania podatków. Zgodnie z art. 3 ust. 1 przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów. W wyniku zastosowania procesów przetwarzania powstają określone produkty, w tym przypadku: granulat, kruszywo, itp. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy, wprowadzenie na rynek produktów następuje w dacie ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 3, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: odzysku, recyklingu.

Dopiero w momencie wprowadzenia produktów do obrotu, należy uznać, że następuje odpłatna dostawa towarów. Generalnie, bowiem, opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa, import, eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 6 ustawy pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W klasyfikacjach nie wymienia się odpadów, stąd nie mogą one być uznane za towary i samo ich przejęcie od kontrahenta niemieckiego nie może rodzić obowiązków w zakresie podatku VAT. Towarem zaś, jest już kruszywo, czy granulat i to właśnie odpłatna dostawa takich towarów rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie, bowiem, z art. 5 ust. 1, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów. Oznacza to, żę Państwa opinia, iż obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży odzyskanych surowców wtórnych jest prawidłowa. Innymi słowy, w odniesieniu do przedstawionej sytuacji nie mają zastosowania przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 31 ust. 1ustawy o VAT.

Z kolei, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstanie już w dacie wystawienia faktury dla kontrahenta niemieckiego. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DZ. U. z 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.): za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  • wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

  • wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

  • otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Podobnie regulacje zawarte są w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 nr 21, poz. 86 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 3a - w pozostałych przypadkach.

Jeżeli jednak podatnik jest podatnikiem VAT nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, to za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury.

W przedstawionej sytuacji, otrzymują Państwo zapłatę w momencie przejęcia odpadów, a przychodami w myśl przepisów są w szczególności: otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne, stąd obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje w momencie otrzymania zapłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ