Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

Pytanie:

Inwestor przerwał budowę budynku na okres dłuższy niż 2 lata. Przez co, zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, pozwolenie na budowę wygasło. Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 162 par. 3 Kpa. Obecnie inwestor chce wznowić budowę, co wymaga nowego pozwolenia na budowę. Czy do wygaszenia pozwolenia na budowę wystarczy wniosek inwestora z pominięciem długotrwałego postępowania przed organem nadzoru budowlanego czy też organ wygasza pozwolenie na budowę tylko i wyłącznie na wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego? Pominięcie organu nadzoru budowlanego znacznie przyśpieszy, skróci i uprości procedury związane z pozyskaniem nowego pozwolenia budowę.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z zacytowanym powyżej przepisem decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (art. 37 ust. 1 ustawy – prawo budowlane). Decyzja taka powinna być podjęta przez organ I instancji, w tym wypadku przez starostę lub wojewodę (tj. organy administracji architektoniczno – budowlanej). Prawo budowlane jak i kodeks postępowania administracyjnego nie regulują jednak procedury „inicjowania” takiego postępowania. W tej sytuacji należy odwołać się do zasady ogólnej kpa, które pozwalają na wszczęcie postępowania za równo na wniosek strony jak i z urzędu. Nie ma również przepisu, który by nakazywał wystąpienie do organu nadzoru budowlanego do „zatwierdzenia” istniejącego stanu „przerwy w budowie”.

Wygaśnięcie poprzedniego pozwolenia na budowę może być stwierdzone z urzędu w sytuacji np. na wniosek właściwego inspektora budowlanego, ale również w postępowaniu wszczętym wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na budowę. Może Pan zatem złożyć nowy wniosek o wydane pozwolenia na budowę bezpośrednio do organu bez uzyskania wcześniejszej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: