Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Pytanie:

"Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu mieszkania, rezygnuję z ubiegania się o mieszkanie służbowe i w zamian dostaję ekwiwalent jednorazowy w wysokości ok. 90000 (3 osób). Moi rodzice podarowali mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten nie jest jeszcze moją własnością ponieważ nie został wykupiony od Spółdzielni Mieszkaniowej. W pracy powiedziano mi, że ekwiwalent mi się nie należy ponieważ nie poniosłem kosztów zakupu mieszkania (darowizna). Proszę o odpowiedż czy powinienem dostać ekwiwalent. "

Odpowiedź prawnika: Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej strażakowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej. Strażakowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Pomocy finansowej nie przyznaje się jednak strażakowi, który nie spełnia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie zaś z tą regulacją lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się strażakowi: 1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której mowa powyżej, 2) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy, 3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2, 4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego albo domu stanowiącego odrębną nieruchomość, o których mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadków przeniesienia do służby w innej miejscowości. Regulacja ta przesądza, iż w sytuacji o której mowa w pkt.2 (a taka najprawdopodobniej ma miejsce w stanie opisanym w pytaniu) pomoc finansowa nie przysługuje.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Darek 2020-02-08 21:17:09

  Mam pytanie, jeśli otrzymałem pomoc finansową na budowę domu czyli moja miejscowość jest pobliska. Sytuacja sie zmieniła u mnie ponieważ ponieważ przewoźnik prywatny zmienił trasę dojazdu i czas sie wydłużył i wynosi ponad 1h w jedną stronę. Czy należy mi się równoważnik za dojazdy? Prosze o odpowiedz.

 • Tomasz 2018-12-29 11:46:53

  białostocki komendant wojewódzki oraz miejski zrobią wszystko by nie zapłacić równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, ba mało tego posuną się do mobbingu i prześladowania w pracy, pomijania w awansowaniu obniżaniu bądź nie przydzielaniu nagród finansowych, oczywiście pod innym pretekstem niż konflikt mieszkaniowy. A wszystko w porozumieniu i w oparciu o wytyczne komendanta gównego

 • Grzegorz 2017-01-28 14:13:18

  Witam, co to oznacza miejscowości pobliskiej ?? istnieje jakieś ograniczenie kilometrowe ??

 • Łukasz 2016-07-04 13:55:32

  Witam. Mam pytanie ponieważ nie mogę się połapać o co tu chodzi, u mnie każdy mówi inaczej. Jestem zatrudniony na stałe w PSP, kupiłem mieszkanie w grudniu 2015, ale ze względu na remont, sprawy rodzinne itd. nie pisałem pisma o przyznanie pomocy finansowej tj.Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 2 980 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku. Czy jeżeli teraz będę pisał ( rok 2016) to może mi komenda odmówić takiej wypłaty pomocy? czy obniżyć jakoś te środki mogą ? Proszę o pomoc, z góry dziękuję :) ! pozdrawiam... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa: § 2. 1. Strażak mianowany na stałe składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej, dołączając do niego dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez strażaka lub jego małżonka, pozostającego z nim we wspólności majątkowej, o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej, a w szczególności: 1) zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej albo 2) odpis księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu albo domu jednorodzinnego sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną kupna lokalu albo domu jednorodzinnego, albo 3) umowę kupna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo 4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu. 2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia. § 3. 1. Wysokość pomocy finansowej ustala się jako iloczyn stawki pieniężnej i liczby norm zaludnienia przysługujących strażakowi. 2. Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 2 980 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku. 3. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. 4. Pomoc finansowąje wypłaca dnostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez wnioskodawcę. § 4. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, wysokość pomocy finansowej podlegającej zwrotowi ustala się jako iloczyn liczby norm zaludnienia określonej w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej i stawki pieniężnej tej pomocy obowiązującej w dniu powstania obowiązku jej zwrotu. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 pkt 2 ustawy, wysokość kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, która została ustalona w sposób określony w ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.

 • Michal 2014-10-03 15:19:35

  Czy nalezy mi sie dofinansowanie jesli kupilem miszkanie bedac jeszcze na 3 letnim stazu w psp?

 • elutka 2012-02-12 12:41:40

  Jeśli strażak odmówi przyjęcia mieszkania, bo nie odpowiada ono standardem (i metrażem) lokalowi, który obecnie zajmuje (ale nie ma do niego praw) w odległej miejscowości, czy utraci prawo do równowaznika pienięznego?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika