e-prawnik.pl Porady prawne

Ustanowienie służebności przez gminę

Pytanie:

W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, która to część w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę publiczną. Dla pozostałej części mojej działki siedliskowej w planie zawarto opis, że wyklucza się obsługę komunikacyjną z drogi, którą gmina zamierza urządzić na przejętej ode mnie działce. W drodze negocjacji uzyskałem jednak od Prezydenta Miasta zgodę na urządzenie zjazdu na moja działkę siedliskową jak również, że gmina ustanowi na przejmowanej ode mnie działce służebność przechodu i przejazdu do czasu oddania do użytku w tym miejscu drogi publicznej. Czy Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta ma kompetencje do zapewnienia takich służebności kiedy to należą one do wyłącznej kompetencji rady, biorąc pod uwagę treść art. 18 ust. 2 pkt 5 i 9 ustawy o samorządzie gminnym i w takim układzie takie przyrzeczenie miałoby skutek prawny jedynie po przystąpieniu gminy i zatwierdzeniu zmiany planu w obszarze który mnie dotyczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie służebności przez gminę

13.9.2012

Ze wskazanych przepisów wynika, że wyłączną właściwością rady gminy jest:

1) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

Słuszne stanowisko zajmuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w uchwale z dnia 14 lipca 1993 r. Nr IX/238/93, zgodnie z którą „Sformułowany w art. 18 ust. 2 pkt 1-15 ustawy o samorządzie terytorialnym katalog spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady Gminy oznacza, że Rada nie może przekazać prawa decyzji w tych sprawach ani swemu organowi wykonawczemu - Zarządowi, ani innym organom gminnym.”

Prezydent miasta nie może przejąć kompetencji rady gminy w zakresie ustanawiania służebności na nieruchomości. Jego zapewnienie może być rozumiane co najwyżej jako np. zapowiedź inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ