Uzupełnienie braków formalnych pozwu

Pytanie:

Mężczyzna, który został pobity złożył w sądzie pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W żądaniu pozwu wniósł m.in. o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Ponadto ze względu na złą sytuację finansową wnioskował o zwolnienie z kosztów sądowych (przedkładając właściwe oświadczenie o stanie rodzinnym). Sąd wezwał go do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez podanie za jaki okres powód domaga się odsetek od kwot wskazanych w pozwie (do kiedy), a także podanie w jakim zakresie domaga się zwolnienia z kosztów sądowych. Mężczyzna chciałby sprecyzować żądanie pozwu podając, że domaga się zapłaty odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty żądanych kwot, nie wie natomiast w jaki sposób wskazać zakres zwolnienia z kosztów sądowych ? chciałby nie ponosić żadnych kosztów. W jaki sposób w tej sytuacji powód powinien określić w jakim zakresie domaga się zwolnienia z kosztów sądowych ? czy wystarczy np. podać, że domaga się całkowitego zwolnienia z kosztów sądowych czy należy określić jakiś konkretny zakres? (w pozwie jest ? wnoszę o zwolnienie z kosztów sądowych?).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię zwolnienia od kosztów sądowych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości (art. 100 ust. 2) lub w części (art. 101).

Jeżeli powód domaga się zwolnienia od kosztów w całości, wystarczy że we wniosku wskaże, że domaga się zwolnienia od kosztów w całości, a ponadto oczywiście wykaże, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów. W tym celu musi złożyć oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.

 

Art. 101. 1. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. 

2. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. 
3. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

A zatem w przypadku domagania się zwolnienia od kosztów w częsci należy wskazać, zgodnie z art. 101 ust. 2, czy strona domaga się zwolnienia w części ułamkowej, w części procentowej - i jeśli tak, to jaki ma to być ułamek lub procent. W przypadku domagania się zwolnienia od poniesienia kosztów w określonej kwocie lub zwolnienia od niektórych opłat lub wydatków - na przykład opłaty od pozwu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marta Chocinska

28.2.2012 8:33:41

Re: Uzupełnienie braków formalnych pozwu

Dzień dobry. Potrzebuje odpowiedzi na pytanie jak mam uzupełnić braki formalne pozwu o odszkodowanie. Czyli wskazanie za jaki okres powódka domaga się odsetek ( data początkowa i końcowa )


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Termin na uzupełnienie braków formalnych

  W wyniku nowe­lizacji przepisów Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że organ może wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Termin taki pozwala (...)

 • Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno (...)

NA SKÓTY