Wezwanie do wykupienia weksla- wzór

Pytanie:

"Witam serdecznie, potrzebuję od Państwa napisania wzoru wezwania do wykupienia weksla. Będę bardzo wdzięczna za pomoc. "

Odpowiedź prawnika: Wezwanie do wykupienia weksla- wzór

Miejscowość.... Data....

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Wezwanie do wykupienia weksla

Niniejszym wzywam Pana/Pani (Imię i Nazwisko) do wykupienia weksla własnego, wystawionego w dniu (data wystawienia), z terminem płatności na dzień (data), na kwotę (należy podać kwotę) ( słownie:tutaj należy podać kwotę słowni). W razie nie wykupienia weksla, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązało z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych.

Z dokumentem weksla może się Pan/Pani zapoznać w terminie trzech dni, od dnia odebrania niniejszego pisma, w miejscu jego płatności, tj. (tutaj nalezy podać adres). 

podpis

Jeśli dłużnik nie stawi się czy też nie wykupi weksla, konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Postępowanie sądowe

W przypadku dochodzenia należności z weksla, postępowanie jest uproszczone i szybsze a także wiąże się z pewnymi ułatwieniami do powoda.
Jak wynika z przepisu art. 485 § 2 k.p.c. sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
Sprawę o zapłatę należy więc skierować do sądu. Powinna Pani wnosić o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. (tak: 484[1] § 2 k.p.c.)
Co istotne, do pozwu należy załączyć oryginał weksla: Jeżeli nie dołączono oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130. (tak: art. 485 § 4 k.p.c.).
Każde pismo procesowe powinno zawierać (tak: art. 126 § 1 k.p.c.):
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
Co więcej (tak: art. 187 § 1 i 2 k.p.c.):
Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.
Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.
Sądem właściwym rzeczowo będzie sąd rejonowy. Zgodnie z art. 17 pkt 4 do sądu okręgowego należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

 

Sądem właściwym miejscowo może być albo sąd właściwy miejscowo dla pozwanego, albo sąd właściwy dla miejsca płatności weksla: Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności (tak: art. 37[1] § 1 k.p.c.).

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio. (tak: art. 492 § 3 k.p.c.).

Wynika więc z tego, że nie ma konieczności oczekiwania na uprawomocnienie się nakazu zapłaty z weksla. Po bezskutecznym upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu pozwanemu) sprawa może być więc skierowana do komornika w celu egzekwowania roszczenia. W ten sposób ujawnia się więc szczególna moc postępowania nakazowego w sprawie z weksla.

Co więcej, sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania. (tak: art. 333 § 2 k.p.c.).

Podsumowując, jeśli w świetle powyższego zobowiązany z weksla nie zapłaci po wezwaniu do wykupienia weksla, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika