Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Pytanie:

"Była żona naszego syna nie pozwala nam dziadkom na widywanie się z naszym wnuczkiem. Czy ma do tego prawo? Czy prawnie możemy unormować nasze spotkania z wnuczkiem? Czy można prosić Państwa o napisanie przykładowego wniosku o ustalenie kontaktów z wnukiem?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o ustalenie kontaktów dziadków z wnukiem.

Przygotowana dla Pani opinia oparta została przedewszystkim na przepisach ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.) -tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788.

Celem opinii jest analiza opisanych okoliczności faktycznych oraz wskazanie, czy może Pani żądać ustalenia kontaktów z wnukami.

Jak wynika z powołanego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 113.§ 1.Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Bezpośrednie i osobiste kontakty rodziców z dzieckiem uznawane są w doktrynie prawa jako istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka, utrzymania więzi między krewnymi a także eliminacji ujemnych następstw odseparowania dziecka od jednego z rodziców, w przypadku gdy żyją oni w rozłączeniu.

Jak uznał ustawodawca, kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem ale i obowiązkiem rodzica i obejmują spotkania osobiste, ale także inne bezpośrednie formy porozumiewania się takiej jak telefon, skype, etc.

Na kontakty składają się więc:

-pobyt z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce pobytu),

-bezpośrednie porozumiewanie się,

-utrzymywanie korespondencji,

-korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

Kontakty z dzieckiem w pierwszej kolejności powinny być ustalone między uprawnionymi. Rodzice powinni więc między sobą, zgodnie i dobrowolnie ustalić tak ich częstotliwość jak i sposób ich realizacji. W przypadku braku porozumienia między rodzicami, jedyną drogą ustalenia kontaktów jest postępowanie sądowe.

Art. 113[1].§ 1.Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2.Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa użadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

 

Jak wynika z powyższego, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnoszą się głównie do kontaktów dzieci z rodzicami.

Dla Pani największe znaczenie ma jednakinny przepis, a mianowicie art. 113[6] k.r.o.: Art. 113[6].Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Jak więc wynika z powyższego, dziadkowie także mają prawo do kontaktów z wnukami, pod warunkiem, iż jest to zgodne z dobrem dziecka.

Oczywiście kontakt dziadków z wnukami nie powinien być zrealizowany w takim samym zakresie, jak kontakty rodziców, stąd mowa o „odpowiednim” a nie „wprost” stosowaniem przepisów dotyczących kontaktów dzieci z rodzicami do kontaktów dzieci z dziadkami.

Skoro przepisy powyższe znajdują także zastosowanie do relacji dziadkowie –dziecko, pierwszym etapem powinno być ugodowe załatwienie sprawy. Powinniście więc Państwo próbować ustalić z byłą partnerką syna sposób kontaktowania się Państwa z wnukami, jeśli to jednak będzie niemożliwe, zgodnie z art.113[1] k.r.o. możecie Państwo wystąpić do sądu w wnioskiem o ustalenie kontaktów z wnukami.

Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd orzeknie czy zachodzą ku temu podstawy, a jeśli tak, w jakim zakresie i jak często możeciePaństwo mieć kontakt z wnukami.

Poniżej przestawiamytakże prosty wzór takiego wniosku.


Sąd Rejonowy
…..
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
w ….

 

Wnioskodawcy: ….., zam….
Uczestnik: …….., zam. ……..

 

Wniosek o umożliwienie utrzymywania kontaktów z wnukiem


Wnosimy o ustalenie, że wnioskodawcy mają prawo do kontaktów z małoletnim ….. poza miejscem jego zamieszkania w każdy czwarty weekend miesiąca od godziny 18 w piątek do godziny 16 w niedzielę, poczynając od czerwca 2015 roku, w okresie wakacji letnich dziecka, przez okres jednego tygodnia w miesiącu lipcu.
Uzasadnienie
Małoletni …, urodzony … w …. jest dzieckiem …. oraz …..
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia,
(…) – tu dalsza część uzasadnienia
W związku z tym, mając na uwadze przede wszystkim dobro naszego wnuka, wnosimy o nakazanie uczestnikowi umożliwienie nam z nim kontaktów.
podpis

 

 

…., dnia … 2015 roku

Załączniki:
- odpis wniosku
- odpis skrócony aktu urodzenia
- opłata od wniosku w wysokości 40 zł

 

 Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika