Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

Pytanie:

Został wręczony weksel in blanco który zawierał tylko podpis wystawcy oraz miejsce zamieszkania. Nie było również deklaracji ani porozumienia wekslowego w żadnej formie pisemnej czy ustnej. Posiadacz weksla wypełnił go wpisując datę oraz miejsce wystawienia, datę płatności i jak również klauzulę \"bez protestu\". W pozwie sądowym napisał że wystawca sam wpisał termin wykupu oraz kwotę. Pytania: 1 . Czy posiadacz weksla miał prawo napisać, że wystawca sam wypisał datę wykupu oraz kwotę oraz jakie to może nieść następstwa prawne dla wystawcy jak również dla posiadacza, i jakie to może mieć znaczenie w procesie dowodowym? 2. Czy posiadacz weksla może napisać klauzulę \"bez protestu\" bez wyraźnej zgody wystawcy i jakie to niesie skutki prawne dla wystawcy oraz posiadacza? 3. Czy prawdą jest, że posiadacz może wypełnić weksel in blanco tylko do jego \"ustawowych elementów\", które nie obejmują klauzul. Czy są jakieś orzeczenia sądu w tym temacie? Do weksla nie było załączone porozumienie ani deklaracja wekslowa pisemna.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie weksla in blanco strona, która ma stać się dłużnikiem wynikajacego z danej umowy roszczenia, podpisuje blankiet wekslowy, upoważniając jednocześnie drugą stronę do wypełnienia go brakującymi składnikami np. sumą wekslową, datą płatności. Weksel in blanco to dokument nie zawierający wszystkich koniecznych cech weksla takich jak: 1) nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku w jakim go wystawiono 2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, 3) nazwisko osoby, która ma zapłacić ( trasata), 4) oznaczenie terminu płatności, 5) oznaczenie miejsca płatności, 6) nazwisko osoby, na kórej rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, 7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu, 8) podpis wystawcy wekslu. Fakt, że wystawiono nie mający wszystkich obligatoryjnych elementów weksel, stwarza domniemanie, że istnieje takie porozumienie co do wypełnienia weksla. Upadnie ono, gdy porozumienia nie zawarto, jeżeli dłużnik wydał weksel bez żadnych wskazówek co do jego wypełnienia, tzn. że zaufał uczciwości wierzyciela i bez zasterzeżeń zgadza się na każdą treść weksla. którą ten mu nada (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1931r.). Uprawnienie do wypełnienia weksla obejmuje tylko elementy obligatoryjne wskazane wyżej. Natomiast dla zamieszczenia klauzul nieobligatoryjnych wymagana jest zgoda dłużnika, przy czym może to być zgoda dorozumiana, wynikająca z okoliczności (zwyczaju, stałej praktyki). Zamieszczenie takiej klauzuli bez zgody dłużnika nie powoduje nieważności weksla, lecz dłużnik odpowiada wówczas w granicach wyznaczonych w porozumieniu. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1931 r. dłużnik wekslowy nie może podnosić zarzutu, jakoby weksel został niezgodnie z jego wolą co do terminu wypełniony, jeżeli z biorącym weksel nie zawarł żadnej umowy co do terminu płatności weksla. Posiadacz, który sam uzupełnił weksel, a następnie wskazał, że uzupełnienia dokonał wystawca weksla, podaje nieprawdę, której udowodnienie będzie spoczywało na dłużniku wekslowym, który będzie musiał udowodnić, że weksel in blanco zawierał w chwili jego wydania remitentowi tylko określone elementy. Być może, że w ten sposób posiadacz weksla chciał się zabezpieczyć przed zarzutem wypełnienia weksla niezgodnie z wolą stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

NA SKÓTY