Papiery wartościowe: Weksle - Porady prawne

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Prowadzę firmę. Planuję w zamian za przekazanie mi gotówki przez mojego ojca, która zostanie przeznaczona na zakup towaru, wystawić mu weksel. Gotówka zostanie przekazana z reki do reki (nie będzie (...)

Błędna miejscowość na wekslu

Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?

Nakaz z dwóch weksli

Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

Zwrot weksla

Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej (...)

Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie (...)

Odsetki na wekslu

Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz (...)

Przedawnienie weksla własnego

Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Warunki formalne weksla własnego

Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

weksel

Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

Termin wykupu weksla

Wierzyciel wzywa pismem do zapłaty wypełnionego weksla in blanco, gdzie data wykupu jest tylko 10 dni. Czy istnieje minimalny termin do wykupu weksla od daty pisemnego wezwania do zapłaty a datą wskazaną (...)

Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie (...)

Podpis prokurenta na wekslu

Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie (...)

Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Spółka z o.o, jest moim dłużnikiem, co stwierdzają podpisane faktury. Ponadto dysponuję jeszcze wekslem wystawionym przez jej prezesa oraz deklaracją wekslową, z której wynika że ten weksel składany (...)

Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie (...)

Miejsce płatności weksla własnego

Kilkoro naszych dłużników wekslowych na wekslach własnych zupełnych, jako miejsce płatności wpisało - zgodnie z naszym życzeniem- nasz bank oraz numer rachunku (remitenta), przy czym jest to nazwa (...)

Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

Weksel własny, płatny za okazaniem został wystawiony 01 marca 2008 roku. W jakim terminie ulegnie przedawnieniu roszczenie z powyższego weksla (od kiedy biegnie i ile trwa termin przedawnienia). Proszę (...)

Odsetki ustawowe od weksla własnego

Jestem posiadaczem weksla własnego. Termin wykupu weksla upłynął w dniu 01 grudnia 2008 roku. Z uwagi, iż weksle nie został wykupiony, wezwałem wystawce do jego wykupu zakreślając datę jako termin (...)

Klauzula na wekslu

Dłużnicy podpisują nam weksle, z treścią \"za ten sola weksel...\". Są to weksle własne, nie in blanco. Czy może lepiej pisać w treści weksla \"za ten własny weksel...\". Czy jest jakaś różnica (...)

Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej

Klient podpisał weksel in blanco, ale bez deklaracji. Jakie niedogodności mogą nas spotkać w momencie zakwestionowania przez klienta wysokości kwoty wypisanej przez nas na wekslu?

Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna

Jeśli uzyskam tytuł egzekucyjny na podstawie weksla, a dłużnik podniesie zarzut bezpodstawnego wzbogacenia i sąd uzna iż do takowego doszło, to czy takie bezpodstawne wzbogacenie jest karalne ?

Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty

Mój dłużnik podpisał weksel w grudniu 2007 z terminem płatności na 31 września 2008 r. Termin minął, my nie wzywaliśmy go do zapłaty z tyt. weksla. Czy teraz jest już za późno? Czy wezwać (...)

Weksel niezupełny (in blanco)

Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego?

Kiedy można domagać się zwrotu weksla in blanco

Kontrahent żąda ode mnie podpisania nowej deklaracji wekslowej. W ciągu trzyletniej współpracy podpisałam już 2 weksle i dwie deklaracje wekslowe (zmieniały się umowy), żadna nie została zwrócona. (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Wypełniłem weksel in blanco zgodnie z deklaracją wekslową, z datą płatności wekslu, kwotą oraz z klauzulą \"bez protestu\" z miejscem płatności wekslu. Data płatności wyznaczona została w (...)

Poręczenie wekslowe

Czy weksel, na którym zapisano adres zamieszkania lub nr dowodu osobistego i PESEL wystawcy (poręczyciela) jest ważny? Czy można takie zapiski stosować? Czy podpis poręczyciela w postaci imienia (...)

Zmiany w prawie wekslowym

Słyszałam, że zmieniło się coś w prawie odnośnie weksli. Czy nadal mogą one stanowić zabezpieczenie transakcji handlowych?

Oprotestowanie weksla

Właściciel firmy zajmującej się pośrednictwem w handlu nieruchomościami pobrał zaliczkę, na którą wystawił rachunek i weksel, ale nie napisał na nim \"zapłacę bez protestu\" Z zadania się (...)

Wykup weksla przez poręczyciela

Byłem poręczycielem weksla. Podpisałem się na deklaracji wekslowej jako poręczający. Tak się stało, że wystawca weksla nie wywiązał się z zobowiązania i weksle stał się wymagalny. Wystawca (...)

Oznaczenie nakazu wydanego na podstawie weksla

Kiedyś sąd z mojego powództwa wydał nakaz zapłaty z weksla. Na odwrocie znalazła się ogólna informacja w kilku punktach, z których jeden mówił o tym, że nakaz z weksla jest tytułem zabezpieczenia, (...)

Data wystawienia weksla i odsetki

Zawarłem umowę oprocentowanej pożyczki, której zabezpieczeniem był weksel in blanco. Chcę, aby weksel był wykupiony w ciągu 7 dni od daty przedstawienia do wykupu. Jaką datę wystawienia weksla (...)

Przedawnienie zobowiązania wekslowego

Czy jeżeli weksel in blanco zabezpieczy długi, zapłatę należności uzupełnię z pominięciem daty płatności, to uważany jest on za płatny za okazaniem? Kiedy się wtedy on przedawnia? Czy w rok (...)

Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam sytuacja, że klient, posiadając (...)

Sporządzenie weksla na urzędowym blankiecie

Chcę pożyczyć sąsiadowi pieniądze, jednak ma opinię osoby, która nie spłaca zobowiązań (ma to być pożyczka chwilowa, lecz znając sąsiada może się wydłużyć). Jako gwarancje pożyczki (...)

Dochodzenie odsetek z weksla

Dłużnik wypisał weksel i zapomniał o wpisaniu wysokości odsetek. Dłużnik wypisał więc drugi weksel pamiętając o odsetkach. Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w trybie nakazowym i przez pomyłkę (...)

Wysłanie oryginału weksla

Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym wraz z załącznikami m.in. kopią weksla. Sąd wzywa mnie do uzupełnienia braków formalnych w postaci złożenia oryginału weksla. Jednakże (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika