Weksle

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Klauzula wekslowa nie na zlecenie

Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

Błędna miejscowość na wekslu

Błędna miejscowość na wekslu

Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?

Nakaz z dwóch weksli

Nakaz z dwóch weksli

Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

Zwrot weksla

Zwrot weksla

Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej (...)

Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

Roszczenie o różnicę odsetek

Roszczenie o różnicę odsetek

Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania się (...)

Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie (...)

Odsetki na wekslu

Odsetki na wekslu

Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

"Wręczenie" weksla

Czytałem, że dla skuteczności indosu oprócz wzmianki na dokumencie, konieczne jest \"wręczenie\" weksla w tym samym dniu.Czy doktryna, orzecznictwo definiują to pojęcie? Czy chodzi tylko o sytuację, (...)

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz (...)

Przedawnienie weksla własnego

Przedawnienie weksla własnego

Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?

Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?

Warunki formalne weksla własnego

Warunki formalne weksla własnego

Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

weksel

weksel

Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

Doręczenie weksla in blanco

Doręczenie weksla in blanco

Posiadam weksel in blanco, chcę go wypełnić, ale wiem ze dłuznik nie odbierze listu i wiem ze wróci wezwanie do zapłaty z adnotacja awizowano. Czy mozna uwazać, że wezwanie zostało doręczone (...)

Data wystawienia weksla

Data wystawienia weksla

Napisałem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym. Nie jestem pewny, co do daty wystawienia weksla. Zatem, jaką datę wystawienia powinienem wpisać na wekslu by uniknąć jakichkolwiek (...)

Termin wykupu weksla

Termin wykupu weksla

Wierzyciel wzywa pismem do zapłaty wypełnionego weksla in blanco, gdzie data wykupu jest tylko 10 dni. Czy istnieje minimalny termin do wykupu weksla od daty pisemnego wezwania do zapłaty a datą wskazaną (...)

Weksel uzupełniający

Weksel uzupełniający

Spotkałem się z deklaracją wekslową , do której w załączeniu złożono: "...weksel in blanco z naszego wystawienia oraz dodatkowo weksel uzupełniający". Jaka jest rola weksla uzupełniającego?

Weksel trasowany

Weksel trasowany

Dzięki wekslowi można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Weksel często wystawiany jest jako zabezpieczenie pożyczki. Czy weksel jako zabezpieczenie pożyczki uprawnia pożyczkodawcę, (...)

Odpwiedzialność wekslowa

Odpwiedzialność wekslowa

Spółka z o.o. otrzymuje dotację. Konieczne jest podpisanie weksla. Spółka reprezentowana jest przez 2 członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Weksel ma podpisać Prokurent oraz (...)

Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie (...)

Podpis prokurenta na wekslu

Podpis prokurenta na wekslu

Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie (...)

Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Spółka z o.o, jest moim dłużnikiem, co stwierdzają podpisane faktury. Ponadto dysponuję jeszcze wekslem wystawionym przez jej prezesa oraz deklaracją wekslową, z której wynika że ten weksel składany (...)

Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o (...)

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie (...)

Elementy weksla własnego

Elementy weksla własnego

W wekslu in blanco wystawca złożył swój podpis oraz wpisał pod czytelnym podpisem z imieniem i nazwiskiem litery i cyfry będące oznaczeniem jego dowodu osobistego, który aktualnie ma zresztą zmieniony, (...)

Miejsce płatności weksla własnego

Miejsce płatności weksla własnego

Kilkoro naszych dłużników wekslowych na wekslach własnych zupełnych, jako miejsce płatności wpisało - zgodnie z naszym życzeniem- nasz bank oraz numer rachunku (remitenta), przy czym jest to nazwa (...)

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

W momencie zaciągnięcia zobowiązania zostało ono zabezpieczone wekslem z deklaracją podpisaną tez przez małżonka. Czy sąd musi przesłać małżonkowi informację o nadaniu klauzuli wykonalności? (...)

Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

Weksel własny, płatny za okazaniem został wystawiony 01 marca 2008 roku. W jakim terminie ulegnie przedawnieniu roszczenie z powyższego weksla (od kiedy biegnie i ile trwa termin przedawnienia). Proszę (...)

Odsetki ustawowe od weksla własnego

Odsetki ustawowe od weksla własnego

Jestem posiadaczem weksla własnego. Termin wykupu weksla upłynął w dniu 01 grudnia 2008 roku. Z uwagi, iż weksle nie został wykupiony, wezwałem wystawce do jego wykupu zakreślając datę jako termin (...)

Dochodzenie należności z tytułu weksla

Dochodzenie należności z tytułu weksla

Dłużnik zignorował wezwania do zapłaty z weksla. Weksel był wystawiony przez dłużnika na zabezpieczenie roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Jaka jest procedura dochodzenia należności (...)

Klauzula na wekslu

Klauzula na wekslu

Dłużnicy podpisują nam weksle, z treścią \"za ten sola weksel...\". Są to weksle własne, nie in blanco. Czy może lepiej pisać w treści weksla \"za ten własny weksel...\". Czy jest jakaś różnica (...)

Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej

Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej

Klient podpisał weksel in blanco, ale bez deklaracji. Jakie niedogodności mogą nas spotkać w momencie zakwestionowania przez klienta wysokości kwoty wypisanej przez nas na wekslu?

Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna

Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna

Jeśli uzyskam tytuł egzekucyjny na podstawie weksla, a dłużnik podniesie zarzut bezpodstawnego wzbogacenia i sąd uzna iż do takowego doszło, to czy takie bezpodstawne wzbogacenie jest karalne ?

Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty

Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty

Mój dłużnik podpisał weksel w grudniu 2007 z terminem płatności na 31 września 2008 r. Termin minął, my nie wzywaliśmy go do zapłaty z tyt. weksla. Czy teraz jest już za późno? Czy wezwać (...)

Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Prowadzę firmę. Planuję w zamian za przekazanie mi gotówki przez mojego ojca, która zostanie przeznaczona na zakup towaru, wystawić mu weksel. Gotówka zostanie przekazana z reki do reki (nie będzie (...)

Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej

Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej

Wśród dokumentów znajdujących się w firmie posiadam weksel in blanco bez umowy handlowej oraz deklaracji wekslowej. Firma jest nam dłużna za zakup materiałów budowlanych. Czy weksel in blanco (...)

Weksel niezupełny (in blanco)

Weksel niezupełny (in blanco)

Czy posiadając weksel in blanco i wypisując go weksel ten przestaje być in blanco? Czym różni się weksel in blanco od weksla wypisanego?

Warunki ważności weksla

Warunki ważności weksla

Dłużnik wystawia na moją rzecz weksel w zamian za określoną sumę pieniędzy. Chciałbym, żeby ten weksel był w całości wypełniony za wyjątkiem miejsca płatności, ponieważ nie wiem, gdzie (...)

Zakupienie należności z wekslem

Zakupienie należności z wekslem

Mam możliwość przejęcia należności, która jest zabezpieczona wekslem własnym (in blanco). Czy przejmując (kupując) taką należność, weksel może być kupiony bez wypełniania go (in blanco) (...)

Termin przedawnienia roszczenia z weksla

Termin przedawnienia roszczenia z weksla

Czy przedawnienie weksla własnego w stosunku do wystawcy po 3 latach od daty płatności jest jednolitym poglądem doktryny i orzecznictwa? Wiem, że jest orzeczenie SN na ten temat potwierdzające tą (...)

Weksel in blanco

Weksel in blanco

Kontrahent żąda ode mnie podpisania nowej deklaracji wekslowej. W ciągu trzyletniej współpracy podpisałam już 2 weksle i dwie deklaracje wekslowe (zmieniały się umowy), żadna nie została zwrócona. (...)

Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla

Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla

Okazałem wystawcy wypełniony weksel in blanco. Wystawca stwierdził, że to nie jest jego podpis i że prawdopodobnie został podrobiony przez jego pełnomocnika, który poręczył ten weksel. Osoba, (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Wypełniłem weksel in blanco zgodnie z deklaracją wekslową, z datą płatności wekslu, kwotą oraz z klauzulą \"bez protestu\" z miejscem płatności wekslu. Data płatności wyznaczona została w (...)

Poręczenie wekslowe

Poręczenie wekslowe

Czy weksel, na którym zapisano adres zamieszkania lub nr dowodu osobistego i PESEL wystawcy (poręczyciela) jest ważny? Czy można takie zapiski stosować? Czy podpis poręczyciela w postaci imienia (...)

Zmiany w prawie wekslowym

Zmiany w prawie wekslowym

Słyszałam, że zmieniło się coś w prawie odnośnie weksli. Czy nadal mogą one stanowić zabezpieczenie transakcji handlowych?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Weksel in blanco

19.2.2021 przez: -

Weksel i bankructwo firmy

19.2.2021 przez: boss2183

podpisanie weksla we wspólnocie majatkowej

28.1.2010 przez: gosia1168

Sprzedam weksel in blanco

19.10.2009 przez: Yrek2009