e-prawnik.pl Porady prawne

Weksle porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Klauzula wekslowa nie na zlecenie

  Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?

  Klauzula wekslowa nie na zlecenie
 • Błędna miejscowość na wekslu

  Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?

  Błędna miejscowość na wekslu
 • Nakaz z dwóch weksli

  Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

  Nakaz z dwóch weksli
 • Zwrot weksla

  Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej (...)

  Zwrot weksla
 • Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

  W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, (...)

  Nieprzedstawienie do zapłaty weksla
 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

  Przedstawienie weksla do zapłaty
 • Roszczenie o różnicę odsetek

  Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania się (...)

  Roszczenie o różnicę odsetek
 • Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

  Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie (...)

  Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie
 • Odsetki na wekslu

  Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec o innej wysokości niż ustawowa?

  Odsetki na wekslu
 • "Wręczenie" weksla

  Czytałem, że dla skuteczności indosu oprócz wzmianki na dokumencie, konieczne jest \"wręczenie\" weksla w tym samym dniu.Czy doktryna, orzecznictwo definiują to pojęcie? Czy chodzi tylko o sytuację, (...)

 • Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

  Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy indosatariusz (...)

  Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos
 • Przedawnienie weksla własnego

  Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia (...)

  Przedawnienie weksla własnego
 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

  Przedstawienie weksla do zapłaty
 • Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

  Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

  Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe
 • Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

  Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?

  Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej
 • Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym

  Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?

  Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym
 • Warunki formalne weksla własnego

  Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?

  Warunki formalne weksla własnego
 • weksel

  Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

  weksel
 • Doręczenie weksla in blanco

  Posiadam weksel in blanco, chcę go wypełnić, ale wiem ze dłuznik nie odbierze listu i wiem ze wróci wezwanie do zapłaty z adnotacja awizowano. Czy mozna uwazać, że wezwanie zostało doręczone (...)

  Doręczenie weksla in blanco
 • Data wystawienia weksla

  Napisałem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym. Nie jestem pewny, co do daty wystawienia weksla. Zatem, jaką datę wystawienia powinienem wpisać na wekslu by uniknąć jakichkolwiek (...)

  Data wystawienia weksla
 • Termin wykupu weksla

  Wierzyciel wzywa pismem do zapłaty wypełnionego weksla in blanco, gdzie data wykupu jest tylko 10 dni. Czy istnieje minimalny termin do wykupu weksla od daty pisemnego wezwania do zapłaty a datą wskazaną (...)

  Termin wykupu weksla
 • Weksel uzupełniający

  Spotkałem się z deklaracją wekslową , do której w załączeniu złożono: "...weksel in blanco z naszego wystawienia oraz dodatkowo weksel uzupełniający". Jaka jest rola weksla uzupełniającego?

  Weksel uzupełniający
 • Weksel trasowany

  Dzięki wekslowi można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Weksel często wystawiany jest jako zabezpieczenie pożyczki. Czy weksel jako zabezpieczenie pożyczki uprawnia pożyczkodawcę, (...)

  Weksel trasowany
 • Odpwiedzialność wekslowa

  Spółka z o.o. otrzymuje dotację. Konieczne jest podpisanie weksla. Spółka reprezentowana jest przez 2 członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Weksel ma podpisać Prokurent oraz (...)

  Odpwiedzialność wekslowa
 • Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

  W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie (...)

  Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla
 • Podpis prokurenta na wekslu

  Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie (...)

  Podpis prokurenta na wekslu
 • Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

  Spółka z o.o, jest moim dłużnikiem, co stwierdzają podpisane faktury. Ponadto dysponuję jeszcze wekslem wystawionym przez jej prezesa oraz deklaracją wekslową, z której wynika że ten weksel składany (...)

  Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki
 • Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

  Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o (...)

  Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla
 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie (...)

  Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco
 • Elementy weksla własnego

  W wekslu in blanco wystawca złożył swój podpis oraz wpisał pod czytelnym podpisem z imieniem i nazwiskiem litery i cyfry będące oznaczeniem jego dowodu osobistego, który aktualnie ma zresztą zmieniony, (...)

  Elementy weksla własnego
 • Miejsce płatności weksla własnego

  Kilkoro naszych dłużników wekslowych na wekslach własnych zupełnych, jako miejsce płatności wpisało - zgodnie z naszym życzeniem- nasz bank oraz numer rachunku (remitenta), przy czym jest to nazwa (...)

  Miejsce płatności weksla własnego
 • Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

  W momencie zaciągnięcia zobowiązania zostało ono zabezpieczone wekslem z deklaracją podpisaną tez przez małżonka. Czy sąd musi przesłać małżonkowi informację o nadaniu klauzuli wykonalności? (...)

  Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi
 • Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

  Weksel własny, płatny za okazaniem został wystawiony 01 marca 2008 roku. W jakim terminie ulegnie przedawnieniu roszczenie z powyższego weksla (od kiedy biegnie i ile trwa termin przedawnienia). Proszę (...)

  Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem
 • Odsetki ustawowe od weksla własnego

  Jestem posiadaczem weksla własnego. Termin wykupu weksla upłynął w dniu 01 grudnia 2008 roku. Z uwagi, iż weksle nie został wykupiony, wezwałem wystawce do jego wykupu zakreślając datę jako termin (...)

  Odsetki ustawowe od weksla własnego
 • Dochodzenie należności z tytułu weksla

  Dłużnik zignorował wezwania do zapłaty z weksla. Weksel był wystawiony przez dłużnika na zabezpieczenie roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Jaka jest procedura dochodzenia należności (...)

  Dochodzenie należności z tytułu weksla
 • Klauzula na wekslu

  Dłużnicy podpisują nam weksle, z treścią \"za ten sola weksel...\". Są to weksle własne, nie in blanco. Czy może lepiej pisać w treści weksla \"za ten własny weksel...\". Czy jest jakaś różnica (...)

  Klauzula na wekslu
 • Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej

  Klient podpisał weksel in blanco, ale bez deklaracji. Jakie niedogodności mogą nas spotkać w momencie zakwestionowania przez klienta wysokości kwoty wypisanej przez nas na wekslu?

  Weksel in blanco bez deklaracji wekslowej
 • Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna

  Jeśli uzyskam tytuł egzekucyjny na podstawie weksla, a dłużnik podniesie zarzut bezpodstawnego wzbogacenia i sąd uzna iż do takowego doszło, to czy takie bezpodstawne wzbogacenie jest karalne ?

  Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna
 • Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty

  Mój dłużnik podpisał weksel w grudniu 2007 z terminem płatności na 31 września 2008 r. Termin minął, my nie wzywaliśmy go do zapłaty z tyt. weksla. Czy teraz jest już za późno? Czy wezwać (...)

  Nie przedstawienie weksla w terminie do zapłaty
 • Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

  Prowadzę firmę. Planuję w zamian za przekazanie mi gotówki przez mojego ojca, która zostanie przeznaczona na zakup towaru, wystawić mu weksel. Gotówka zostanie przekazana z reki do reki (nie będzie (...)

  Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy