Zgoda żony na wystawienie weksla a poręczenie

Pytanie:

Nabyłem weksel przez indos. Weksel jest podpisany przez męża jako wystawcę. Pod spodem żona dopisała zdanie \"wyrażam zgodę\" i także się podpisała. Czy stroną pozwaną będzie mąż czy obie osoby solidarnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisem art. 30 ustawy prawo wekslowe i czekowe: Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku. Poręczenie oznacza się wyrazem "poręczam" lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je poręczyciel.

Przyjmuje się , że forma awalu powinna mieć treść: „poręczam”, „per aval”, „aval”, „ręczę” czy też „gwarantuję”  albo „jako współodpowiedzialny”. Wszelkie inne formy są raczej niedopuszczalne w tym sensie, że nie stanowią poręczenia.

Naszym zdaniem sformułowanie „wyrażam zgodę” nie jest tożsame oświadczeniu woli o współodpowiedzialności z weksla osoby, która podpisała się na nim. Naszym zdaniem z punktu widzenia prawa wekslowego nie można więc podpisu uznać za poręczenie – nie rodzi on też solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie wekslowe.

Natomiast należy wskazać, że podpis ten może mieć znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności małżonka, zgodnie z Kodeksem postępowania rodzinnego i opiekuńczego a także ewentualną egzekucją z majątku wspólnego. Jak bowiem wynika z przepisu art. 41 § 1 k.r.o., jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.  

Zgodnie z powyższym można uznać, że podpis małżonki na wekslu będzie oznaczał tyle, że będzie Pan mógł dochodzić roszczenia nie tylko z majątku osobistego małżonka ale także i  z majątku wspólnego małżonków. Za zobowiązanie małżonka, która wyraziła zgodę na podpisanie weksla przez męża, nie będzie odpowiadała wyłącznie majątkiem osobistym.

Jak z kolei wynika z przepisu art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika

Zgodnie z powyższym pozwanym będzie wyłącznie mąż, natomiast konieczne będzie wnioskowanie o nadanie klauzuli wykonalności także na małżonkę wystawcy weksla. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. Oprócz (...)

 • 17.7.2014

  Formy zabezpieczenia wierzytelności

  W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia. W niniejszym artykule omówione zostały najczęstsze sposoby zabezpieczenia roszczeń stosowane w obrocie cywilnoprawnym. (...)

 • 20.5.2018

  Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

  W wypadku odnowienia, zwanego też nowacją, dochodzi do wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania. W wyniku odnowienia powstaje zarazem nowe zobowiązanie do spełnienia świadczenia w przyszłości. (...)

 • 24.1.2005

  Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy (...)