Współczynnik wypłacalności banku

Pytanie:

Jakie są normy ostrożnościowe wynikające z prawa bankowego w aspekcie tematu: "bank jako instytucja zaufania publicznego". Chodzi mi o współczynnik wypłacalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Współczynnik wypłacalności, jest podstawowym współczynnikiem oceny kondycji finansowej banku. Jest to wyrażony w procentach stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem. Wzrost poziomu współczynnika wypłacalności osiągnięty dzięki powiększeniu funduszy własnych, wskazuje na wzrost kondycji finansowej banku, zaś wzrost współczynnika wskutek obniżenia się wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych oznacza poprawę zarządzania aktywami banku, a przez to zmniejszenie poziomu ryzyka. Zgodnie z przepisami prawa bankowego bank jest obowiązany utrzymywać fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych kwoty 5.000.000 EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu sprawozdawczym, z tym że wkłady niepieniężne nie mogą przekroczyć 15% funduszy zasadniczych banku. Bank ma ponadto obowiązek utrzymać sumę funduszy własnych oraz dodatkowych pozycji bilansu banku określonych przez Komisję Nadzoru Bankowego, pomniejszoną o kwotę przekroczenia progu koncentracji kapitałowej, na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności. Współczynnik wypłacalności powinien być zaś utrzymany przez bank na poziomie co najmniej 8%, a w banku rozpoczynającym działalność operacyjną na poziomie co najmniej 15% przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności - co najmniej 12%. Sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności banku określa w drodze uchwały Komisja Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego może określić również wiążące banki inne normy ostrożnościowe, określające dopuszczalne ryzyko w działalności banków niż wymogi kapitałowe określone w przepisach Prawa bankowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu (...)

 • Przymusowa Restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

  W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

 • Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów (...)

NA SKÓTY