e-prawnik.pl Porady prawne

Wstrzymanie przez WSA zaskarżonej decyzji

Pytanie:

W toku postępowania o nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w własność gmina zawiesiła postępowanie do czasu rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny. Po złożeniu przeze mnie zażalenia - SKO w ostatecznym postanowieniu uchyliło w całości postanowienie gminy uznając, że orzeczenie Trybunału nie stanowi zagadnienia wstępnego. Czy złożenie przez gminę skargi na postanowienie SKO do WSA wstrzymuje bieg postępowania, czy też gmina zobowiązana jest do wydania decyzji w sprawie nieodpłatnego przekształcenia użytkowania w własność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wstrzymanie przez WSA zaskarżonej decyzji

10.5.2005

Odpowiedź na tak zadane pytanie znajduje się w art. 61 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

W razie wniesienia skargi:

  • na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania;
  • na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części;
  • na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ