e-prawnik.pl Porady prawne

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Pytanie:

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki zakres i w oparciu o jaki przepis prawny ) lub czy wystarczy,że kierownik jednostki posiada przygotowanie pedagogiczne ( a jeżeli go nie posiada , to w oparciu o jakie przepisy prawa powinien uzupełnić swoje wykształcenie)?Jakie są wymogi dla przygotowania pedagogicznego instruktora zawodu pracującego na zlecenie w Centrum Integracji Społeczne-jednostki prowadzonej przez gminę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

13.5.2010

Działalność instruktora praktycznej nauki zawodu w ramach Centrum Integracji Społecznej daje się zakwalifikować jako kształcenie ustawiczne w centrum kształcenia ustawicznego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 2 ustawy system oświaty obejmuje m.in. placówki kształcenia ustawicznego. Z kolei kształcenie ustawiczne jest ujęte bardzo szeroko, jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.


Jak stanowi art. 70 powołanej ustawy, Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych.


Zajęcia praktyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, prowadzą nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Dzielą się oni na dwie grupy:

  • pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, określonym w odrębnych przepisach,

  • pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy

Instruktorzy zaliczeni do pierwszej grupy powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach.

Instruktorzy zaliczeni do drugiej grupy powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, oraz:

  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Na koniec nadmienić należy, że ustawa o zatrudnieniu socjalnym każdorazowo wspomina o „pracownikach", odnosząc to pojęcie także do instruktorów zawodu - w braku definicji pojęcia „pracownika" należałoby odnieść się do definicji zamieszczonej w ustawie Kodeks pracy, co z kolei pozwala stwierdzić, że instruktor nauki zawodu wykonujący działalność w ramach Centrum powinien być zatrudniony, co do zasady, na podstawie umowy o pracę, a nie na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ