Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Pytanie:

W pewnym urzędzie gminy urzędnik dokonał wielu nieprawidłowości w procedurze administracyjnej. Opisałam klarownie, z załącznikami, w kolejnych punktach owe nieprawidłowości, w piśmie do SKO; z prośbą o odniesienie się do zarzutów. Rzecz ciągnie się już rok. W moim przekonaniu SKO \"wykręca się\" od podjęcia głównego wątku moich zarzutów, przytaczając niezliczone paragrafy z których wynika, że nie jest uprawnione do zajmowania się moimi zarzutami wobec nieprawidłowości w postępowaniu pracownika urzędu gminy. Rozumuję, że jest instancja, która uzna moje zarzuty za wyssane z palca albo uzasadnione. Uważam, że postępowanie urzędnika było karalne. Czy jest, czy nie jest, zadaniem SKO przekazanie pisma z zarzutami do kompetentnych władz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie należy rozpatrywanie skarg na działania urzędników jednostek samorządowych. W szczególności do kompetencji tego podmiotu należy rozpatrywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzanie nieważności decyzji. W związku z tym SKO nie może w ogóle odnieść się do postawionych przez Panią zarzutów.

Jeśli twierdzi Pani, że urzędnik dopuścił się nieprawidłowości w prowadzonej przez siebie sprawie to właściwym byłoby złożenie skargi. Przykładowo nieprawidłowości te mogłyby dotyczyć:

a) zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań

b) naruszenia praworządności lub interesów skarżących

c) przewlekłego lub biurokratycznego załatwienia spraw

Jest to wyliczenie przykładowe, a to oznacza, że przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności i faktyczne, jak i brak jakichkolwiek czynności pracownika urzędu gminy. Również pojęcie „interesu skarżącego" powinno być rozumiane szeroko, nie ma bowiem powodu, żeby skarga miała służyć wyłącznie ochronie interesu prawnego (Przybysz Piotr „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz" Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 464).

Art. 228 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skarga powinna być skierowana do wójta, a wynika to z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami). Przepis ten mówi, że wójt (będący kierownikiem urzędu gminy) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Sprawowanie kierownictwa oznacza nie tylko możność użycia wszelkich środków w celu oddziaływania na pracę urzędu gminy, ale i pełną odpowiedzialność za przebieg i wyniki tej pracy - w całym zakresie spraw (por. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, w: J. Służewski: Polskie..., s. 33).

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne, nie przysługują w jego toku środki zaskarżenia (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2006 r., sygn. I OSK 457/2006). Jeśli byłaby Pani niezadowolona ze sposobu załatwienia skargi, to można złożyć kolejną skargę na działalność tego organu (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 grudnia 2007 r., sygn. II SA/Op 551/2007). Sprawy związane ze skargami muszą być załatwione na poziomie organów samorządowych, bowiem sądy administracyjne nie rozpatrują skarg na nienależyte załatwianie spraw przez urzędy (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. VI SAB/Wa 21/2007).

Jak już ustalono powyżej właściwym organem do rozpatrzenia tej skargi jest wójt, a zgodnie z art. 231 kpa, jeśli skarga trafiła do organu niewłaściwego, to ma on obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przekazać skargę właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazując mu właściwy organ. SKO ma więc dwa wyjścia - albo samo przekaże skargę, albo wskaże Pani właściwy organ. Zakładamy, że SKO wskazując, że nie jest właściwe do rozpatrzenia tej skargi skorzystało z drugiej opcji, a więc jednocześnie powinno wskazać Pani organ, do którego należy skierować skargę.

Podsumowując, SKO rzeczywiście nie jest właściwe do rozstrzygnięcia podniesionych przez Panią zarzutów dotyczących pracy urzędnika gminy. Skargę na jego postępowanie należy skierować do wójta gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

@

29.3.2010 23:12:20

Re: Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Po analizie wychodzi więc,że urzędas jest świętą krową bezkarną wobec prawa.Nie ma dalej odpowiedzialności urzędniczej wobec prawa i urzędas zrobi co zechce.Ustawa w sejmie jest ale zablokowana przez towarzysza Komorowa do końca kadencji.Demokracja-technokracja


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY