Zaginięcie tytułu wykonawczego

Pytanie:

W wyniku postępowania sądowego uzyskałam nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulą wykonalności. Niestety w wyniku pewnych zawirowań ( przeprowadzka) oryginał tegoż nakazu utraciłam ( zaginął). Komornik nie chce przyjąć kopii. Czy są szanse aby sąd wydał jeszcze raz oryginał tego tytułu? Z jakim konkretnie wnioskiem powinnam zwrócić się do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd wydaje wierzycielowi tylko jeden tytuł wykonawczy, który podlega wykonaniu. W przypadku jego zaginięcia wierzyciel może wystąpić o wydanie ponownego tytułu wykonawczego. Sądem właściwym do wydania ponownego tytułu wykonawczego jest sąd, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy. Warunkiem uzyskania ponownego tytułu wykonawczego jest wykazanie przez wierzyciela, że utracił wydany mu tytuł wbrew swej woli. Celowe zniszczenie bądź zbycie tytułu wykonawczego nie stanowi przesłanki do żądania wydanie ponownego tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 794 kpc, ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie sprawy do faktu utraty tytułu wykonawczego.

Postępowanie, o którym mowa powyżej jest dwufazowe:

  1. w pierwszej kolejności sąd bada czy rzeczywiście nastąpiła utrata tytułu wykonawczego, a następnie (jeśli sąd uwzględni argumenty wierzyciela na okoliczność utraty tytułu wykonawczego) sąd wydaje postanowienie uwzględniające wniosek;
  2. w drugiej fazie postępowania sąd wykonuje prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego i na niniejszym tytule umieszcza wzmiankę o wydaniu go zamiast utraconego.

Sąd wyda ponownie tytuł wykonawczy na podstawie art. 794 kpc jeżeli wierzyciel uwiarygodni, iż utracił wydany mu tytuł wykonawczy. Kwestię wiarygodności przytoczonych argumentów przez wierzyciela ocenia sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Nieświadomość wierzyciela tego co się stało z uprzednio posiadanym dokumentem stanowi jedną z przesłanek utraty niniejszego tytułu wykonawczego.

Na postanowienie sądu oddalające wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego, a także uwzględniające ten wniosek przysługuje zażalenie.

W art. 794 k.p.c. jest mowa o ponownym wydaniu tytułu wykonawczego, a nie o ponownym nadaniu klauzuli wykonalności stąd nie będzie konieczności nadawania ponownie klauzuli wykonalności.

W związku z powyższym ma Pani prawo wystąpić do sądu w wnioskiem o wydanie ponownego tytułu wykonawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY