e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnianie przez fundację

Pytanie:

Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie przez fundację

12.1.2006

Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego (w tym także fundacji) stanowi działalność gospodarczą, jeżeli wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przez wynagrodzenie, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną. Nie wydaje się racjonalne zatrudnianie fundatora w fundacji, choć nie jest zabronione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zatrudnianie przez fundację

Ewa

7.4.2014 13:53:3

Re: Zatrudnianie przez fundację

Czy osoba, która jest wiceprezesem fundacji może zatrudniać członków rodziny / matka, ojciec/?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ