Zbieg egzekucji

Pytanie:

Komornik sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości z wniosku wierzyciela - Banku. W niedługim czasie Urząd Skarbowy wszczął do tego samego dłużnika egzekucję z tytułu niezapłaconych podatków. Urząd Skarbowy przekazał tytuły wykonawcze komornikowi sądowemu do połączenia egzekucji (art. 773 kpc). Czy powinno być w tej sprawie postanowienie Sądu Rejonowego, który organ ma prowadzić egzekucję? Czy US sam może podjąć decyzję w tej sprawie (chodzi o egzekucję z nieruchomości)? Czy dłużnik może zaskarżyć takie przekazanie - bez postanowienia sądu - prowadzenia egzekucji do komornika sądowego, w świetle przepisu 773 (1) kpc par 2 - niejasne jest dla mnie to unormowanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż mamy tu do czynienia z tzw. zbiegiem egzekucji komorniczej i administracyjnej. Egzekucja komornicza, sądowa właściwie, jest regulowana przepisami kodeksu postępowania cywilnego, natomiast egzekucja administracyjna jest regulowana ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja administracyjna służy do „ściągania” należności typu podatki, grzywny – generalizując należności na rzecz takich wierzycieli, którzy nie są osobami fizycznymi. Artykuł 773 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny - sądowy czy administracyjny - ma dalej prowadzić łącznie egzekucje w trybie właściwym dla danego organu. Sąd wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przy pierwszym zbiegu egzekucji. Wynika z powyższego, iż do zbiegu egzekucji wymagane są dwa elementy występujące łącznie: zbieg podmiotów i przedmiotów. Brak jednego z tych elementów sprawi, że zbieg egzekucji nie będzie miał miejsca. Nie zachodzi zatem zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy, jeżeli administracyjny organ egzekucyjny i komornik prowadzą egzekucję przeciwko różnym dłużnikom. Zbieg egzekucji administracyjnej z sądową więc polega na tym, że administracyjny organ egzekucyjny i komornik sądowy zajmują u tego samego dłużnika ten sam przedmiot lub prawo majątkowe. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej powoduje wstrzymanie czynności egzekucyjnych na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazanie akt obu egzekucji sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję. Obowiązek wstrzymania czynności egzekucyjnych ciąży na obu organach egzekucyjnych bez względu na to, który z nich pierwszy stwierdził zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

Wstrzymanie egzekucji nie oznacza jednak jej zawieszenia, lecz tylko niedokonywania czynności egzekucyjnych w razie ujawnienia zbiegu egzekucji. Sąd obowiązany jest rozstrzygnąć, który organ - sądowy czy administracyjny - ma dalej prowadzić łącznie obie egzekucje w trybie właściwym dla danego organu. Swoje stanowisko sąd wyrazi w postanowieniu wydanym w ciągu 14 dni, licząc od dnia przekazania mu sprawy do rozstrzygnięcia. Kodeks nie określa początku biegu tego terminu. Jednocześnie sąd określi tryb egzekucji właściwy dla danego organu, w którym dalsze czynności egzekucyjne mają być prowadzone. Może więc być to tryb egzekucji sądowej lub administracyjnej, w zależności od tego, któremu organowi sprawa zostanie przekazana. Przy wydawaniu postanowienia sąd powinien wziąć pod uwagę stopień zaawansowania każdego z postępowań egzekucyjnych oraz rodzaj obowiązków dłużnika wynikających z tytułu. Z opisanego stanu faktycznego wnioskujemy, iż postępowanie egzekucyjne wcześniej prowadzone to to, prowadzone przez komornika. Nie mamy podstaw przypuszczać, iż o prowadzeniu dalszym egzekucji przez komornika nie zadecydował sąd. W pytaniu powołuje Pani także artykuł 773[1] kodeksu postępowaniu cywilnego, który stanowi, iż w wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik, który pierwszy wszczął egzekucję. W tym przepisie chodzi o zbieg egzekucji prowadzonych przez różnych komorników sądowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: