Zmiana sposobu użytkowania

Pytanie:

W 1998 r. inwestor dokonał samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego. Zmiana sposobu użytkowania nie wymagała dokonywania robót budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. PINB w 1999 r. wyraził zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu a tym samym zalegalizował samowolę. W 2004 r. w wyniku skargi sąsiada, GINB stwierdził nieważność decyzji PINB. Z analizy Prawa budowlanego według stanu prawnego w 1999 r. wynika, że w sprawie ma zastosowanie art. 71 ust. 3, który stwierdza, że do rozpoznania i załatwienia sprawy samowolnej zmiany sposobu użytkowania odpowiednio stosuje się art. 50 i 51. Z zestawienia art. 71 ust. 1 z art. 32 (tutaj również mamy do czynienia z odpowiednim stosowaniem przepisów) oraz art. 71 ust. 3 z art. 50 i 51 można wnioskować, że ustawodawca przyrównuje zmianę sposobu użytkowania obiektu do robót budowlanych. W pierwszym wypadku do budowy - wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania jak pozwolenia na budowę, a w drugim (samowolna zmiana) do robót budowlanych nie będących budową, legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania jak pozwolenia na wznowienie robót (użytkowania) po uprzednim wstrzymaniu użytkowania w trybie art. 50. Nadmienia się, że przed legalizacją dokonaną w 1999 r. samowolne użytkowanie obiektu zostało wstrzymane na podstawie art. 50 Prawa budowlanego. Ze względu na to, że w obiekcie nie były prowadzone prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia (art. 55 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 51 ust. 1 pkt 2) legalizacja nie mogła nastąpić w trybie wydania pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym pytanie na podstawie jakiego przepisu (jaka winna była być prawidłowa podstawa prawna) legalizacji samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania obiektu dokonanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 1999 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy się odwołać do przepisów w wersji z 1999 r. One bowiem są właściwe dla rozpatrzenia ewentualnej legalizacji zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Art. 71 stanowił, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu. Przepis ten odsyła do art. 32, który stanowił, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (zmianę sposobu użytkowani obiektu budowlanego) może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, powinny były nastąpić po przedstawieniu proponowanych rozwiązań. Przepisu, że nieudzielenie odpowiedzi należy traktować jak wyrażenie zgody nie stosowało się do przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji (np. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Jeżeli taka legalizacja w trybie art. 71 ust. 1 była niedopuszczalna można było dokonać legalizacji w trybie art. 71 ust. 3 prawa budowlanego. Przepis ten stanowił, że w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia stosowało się art. 50 i 51 prawa budowlanego.

Właściwy organ wstrzymywał wtedy prowadzenie robót budowlanych (zmianę użytkowania obiektu budowlanego). Postanowienie o wstrzymaniu robót traciło ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, jeżeli w tym terminie nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 51 ust. 1. Decyzja ta mogła dotyczyć nakazania zaniechania dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu lub jego części albo mogła nakładać obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienie oraz określającą termin wykonania tych czynności.  

Po wykonaniu określonych czynności, właściwy organ wydawał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego). W razie niewykonania obowiązków, właściwy organ nakazywał, w drodze decyzji, zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu lub jego części (zmiany użytkowania obiektu budowlanego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: