ZUS odmówił mi przydzielenia renty socjalnej.

Pytanie:

Mam 35 lat, rok temu podczas pobytu na wakacjach doznałem poważnego złamania kości udowej, oraz piszczelowej. Po wypadku ledwie co chodzę. Starałem się o rentę socjalną. Niestety ZUS odmówił mi, bowiem mam za mało okresów składkowych i nieskładkowych. Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227, dalej u.e.r.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Z przedstawionego opisu wynika, że ZUS odmówił praw do renty w związku z brakiem wykazania wymaganego okresu składkowego lub okresowego. Zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 5 u.e.r. staż pracy wymagany do nabycia renty w przypadku osoby, której niezdolność do pracy została stwierdzona po 30 roku życia (tak jak w przypadku Pana ) wynosi 5 lat w okresie ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Z podanych danych wynika również, że  nie kwalifikuje się Pan do żadnego przypadku zwolnienia z obowiązku wykazania powyższego okresu 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych:

1) niezdolność do pracy nie powstała przed przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy (art. 58 ust. 3 u.e.r.);

 

2)Nie może Pan wykazać się co najmniej 25 lat okresów składkowych lub nieskładkowych (art. 58 ust. 4 u.e.r.).
Podaje Pan, że  nie uznano Panu wszystkich okresów ubezpieczenia – ze względu na brak opłacanie składek przez pracodawcę przez okres 3 lat. Nie znamy dokładnej treści decyzji dlatego też możemy się jedynie domyślać powodów braku zaliczenia tego okresu stażowego – nie wiemy również czy nawet przez jego zaliczenie uzyskane zostałyby wymagane 5 lat z punktu widzenia praw do renty. Wskazujemy jednak, że zasadniczo brak opłacania składek ubezpieczeniowych przez pracodawce nie prowadzi do wyłączenia tego okresu z ubezpieczenia pracownika, chyba, że dany pracownik nie był w ogóle zgłoszony do ubezpieczenia. Zagadnienie to należy wyjaśnić i na podstawie tych ustaleń oraz powyższych informacji podjąć decyzję o złożeniu odwołania. Warto podkreślić, że w razie złożenia odwołania sąd ubezpieczeń społecznych w całości sprawdzi postępowanie ZUS i wyda rozstrzygnięcie w sprawie więc zwykle składanie odwołanie w tego typu sprawach ma sens w celu skontrolowania postępowania ZUS. Należy mieć jednak na uwadze, że w razie braku wykazania wymaganych 5 lat rozstrzygnięcie sądu będzie również negatywne dla Pana. Prosimy tutaj o ewentualne dosłanie decyzji w celu zweryfikowania powyższych informacji.

 

Opcją działania jest wystąpienie do Prezesa ZUS z wnioskiem o rentę w drodze wyjątku. Zgodnie z art. 83 ust. 1 u.e.r.:

1. Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

Świadczenia w powyższym trybie są jednak przyznawane rzadko i faktycznie wyłącznie w specjalnych sytuacjach – trudno nam ustalić czy taka sytuacja występuje w Pana przypadku . Warto jednak podjąć próbę formułując wniosek do Prezesa ZUS.

Niestety ze względu na Pana wiek oraz czas powstania niezdolności do pracy nie zostały spełnione przesłanki do nabycia renty socjalnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U. 2013 r., nr 982 j.t.).

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Robert

24.7.2015 22:2:9

Re: ZUS odmówił mi przydzielenia renty socjalnej.

Dobry wieczór. Panowie mylicie pojęcia. Pytający pisze o odmowie prawa do renty socjalnej i pisze o braku okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast odpowiadający pisze o rencie z tytułu niezdolności do pracy. Warunki otrzymania renty socjalnej są wymienione w art 4 ustawy o rencie socjalnej(Dz. U. z 2013 r. poz. 982)- w skrócie potrzeba całkowitej niezdolności do pracy w okresach wymienionych w ustawie do, natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy jest zdefiniowana w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748) art 57,58 - dotyczące warunków stażowych oraz art 12, 13 dotyczące niezdolności do pracy. Wymagana jest niezdolność do pracy, wymagany staż, niezdolność do pracy musi powstać w odpowiednim okresie, bądź potrzeba całkowitej niezdolności do pracy i 20 lub 25 stażu ogólnego. Jest jeszcze możliwość otrzymania świadczenia przy całkowitej niezdolności do pracy oraz 25 lub 30 latach składkowych.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • Renta socjalna w górę

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (...)

 • Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

NA SKÓTY