Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Pytanie:

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) – zwana dalej „k.c.” 
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) – zwana dalej „k.k.” 
Wzięto również pod uwagę aktualne orzecznictwo polskich sądów powszechnych oraz poglądy doktryny.

 

Zobrazowania sytuacja wymaga analizy z punktu widzenia prawa karnego i cywilnego. Na obu tych płaszczyznach można bowiem dopatrywać się w zachowaniu osoby pomawiającej aktów bezprawności. W pierwszej kolejności odniesiemy się do przepisów k.c.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Przepis art. 24 k.c., wymienia przesłanki i środki sądowej ochrony dóbr osobistych. Przesłankami ochrony dóbr osobistych, które muszą być spełnione łącznie, są

- istnienie dobra osobistego, 

- zagrożenie lub naruszenie tego dobra, 
- bezprawność naruszenia

 

Pierwsze dwie przesłanki udowodnić musi powód dochodzący ochrony w ramach postępowania cywilnego. Pozwany musi natomiast bronić się, wykazując, że nie działał bezprawnie, bowiem przyjmuje się domniemanie bezprawności. Jest to bardzo korzystne dla powoda rozłożenie ciężaru dowodu. Przykładowo, w razie opublikowania w prasie zniesławiających informacji, powód nie musi nic więcej udowadniać ponad to, że dany artykuł ukazał się i że doszło do naruszenia czci, przy czym ta ostatnia okoliczność, z uwagi na konieczność obiektywnej oceny, w zasadzie oceniana jest autonomicznie przez sąd, co ogranicza rolę powoda do złożenia pozwu wraz z załącznikiem w postaci kserokopii artykułu. Na pozwanym spoczywać będzie natomiast ciężar udowodnienia, że naruszenie nie było bezprawne. W literaturze prawniczej czytamy przy tym: „Z uwagi na fakt, iż dobra osobiste chronione są bezwzględnymi prawami osobistości, co do zasady każde naruszenie dóbr osobistych jest bezprawne. Ustawodawca wprowadził domniemanie bezprawności istniejącego naruszenia. Roszczenia jednak nie przysługują, jeśli sprawca wykaże, że zachodziła jedna z okoliczności wyłączających bezprawność działania. Chodzi o okoliczności, które usprawiedliwiają naruszenie dobra osobistego. Zakres i znaczenie tych okoliczności jest zmienny odnośnie do różnych dóbr osobistych. W doktrynie podejmuje się próby usystematyzowania w pewne grupy przyczyn wyłączających bezprawność. Podział ten ma charakter umowny, a zakresy poszczególnych grup mogą się zacierać. Można bronić zapatrywania, iż wszystkie okoliczności mieszczą się w formule działania w ramach ustawowych upoważnień” 1

W zasadzie może więc Pan dochodzić w postępowaniu cywilnym zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania (o ile poniósł Pan jakąś szkodę – jej wysokość musiałby Pan jednak wykazać).

Rozważania w przedmiocie karnoprawnego aspektu zagadnienia również rodzą przeświadczenie o istnieniu po Pana stronie określonych uprawnień. Postępowanie osoby, o której Pan wspomina, zdaje się realizować znamiona czynu sankcjonowanego w art. 212 k.k.

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

 

Zachowanie sprawcy polega na pomawianiu. Pomawiać to „bezpodstawnie zarzucić, niesłusznie przypisać coś komuś, posądzić, oskarżyć kogoś o coś”2 . Z określeń „zarzucić”, „posądzić”, „oskarżyć” jednoznacznie wynika, że sprawca przypisuje pomawianemu coś negatywnie ocenianego, co w konsekwencji może doprowadzić do poniżenia pomawianego w opinii publicznej lub może narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Pomawianie musi przybrać postać przekazania odpowiednich wiadomości komuś innemu (jednej osobie, konkretnej grupie osób, nieokreślonej liczbie niezindywidualizowanych osób). W wypadku przekazania tych wiadomości jednej osobie nie może nią być osoba pomawiana, wtedy bowiem nie będzie spełniony istotny element opisu strony przedmiotowej.

Przekazanie wiadomości może nastąpić w dowolnej formie (ustnie, drukiem, pisemnie, przez środki masowego przekazu).

Wiadomości przekazywane przez pomawiającego muszą być takimi, które mogą spowodować zniesławienie. O zniesławiającym charakterze wiadomości nie decyduje jednak subiektywne odczucie pokrzywdzonego, lecz ocena obiektywna, tj. stwierdzenie, czy w odczuciu społecznym jest to zniesławienie.

Pomawianie to przypisanie podmiotom określonym w art. 212 § 1 k.k. takiego postępowania lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Sformułowanie „takie postępowanie i właściwości” oznacza: zachowanie sprzeczne z przyjętymi zasadami prawa lub moralności, sprzeczne z etyką (szczególnie, choć nie tylko, zawodową), a także brak odpowiednich kompetencji, brak wymaganych zdolności (np. w zakresie potrzebnej do tego wiedzy, fizycznych, zdrowotnych, osobowościowych, intelektualnych) do wykonywania danego zawodu, ale również uzależnienie (od alkoholu, środków odurzających, a także np. od innych osób wpływających lub mogących wpływać na decyzje podejmowane przez pomawianą osobę).

Poniżenie w opinii publicznej oznacza obrażenie czyjejś godności, upokorzenie, zhańbienie, a więc doprowadzenie do ukształtowania oceny gorszej niż obiektywna.

Narażenie na utratę zaufania to spowodowanie, że podmiot określony w tym przepisie, obdarzany dotychczas przez innych należnym mu zaufaniem, może to zaufanie stracić.

Zaufanie potrzebne dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności oznacza zaufanie konieczne do właściwego realizowania zadań związanych z zajmowaniem danego stanowiska (np. burmistrza, rektora wyższej uczelni, dyrektora szkoły), z wykonywaniem zawodu (np. dziennikarza, psychoterapeuty, adwokata, lekarza) lub prowadzeniem określonej działalności (np. naukowej, politycznej, społecznej), związane z osobą, która dane stanowisko zajmuje, wykonuje określony zawód lub też prowadzi konkretną działalność.

Pomówienie powinno być uznane za zachowanie karalne tylko wówczas, jeżeli jest bezprawne. Jeżeli bowiem prawo zezwala na przekazywanie wiadomości, które w braku tego zezwolenia mogłyby być uznane za wyczerpujące znamiona pomówienia, zachowania sprawcy nie można uznać za pomówienie. Taka sytuacja zachodzi np. przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez policjanta, urzędnika organów kontroli, oczywiście wyłącznie wtedy, gdy nie przekracza on zakreślonych prawem granic takiego zachowania.

Do przyjęcia, że nastąpiła realizacja znamion przestępstwa zniesławienia, nie jest wymagane poniżenie pomawianego lub utrata zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Wystarcza sama możliwość, iż poniżenie lub utrata zaufania może nastąpić (przestępstwo formalne). Możliwość taką stwarza krytyka, będąca następstwem braku szczególnej staranności i w konsekwencji nieoparta na rzetelnym przedstawianiu faktów.

Strona podmiotowa przestępstwa zniesławienia obejmuje obie postacie umyślności. Sprawca może więc dopuszczać się przestępstwa zarówno z zamiarem bezpośrednim (tzn. chce popełnić dany czyn), jak i z ewentualnym (tzn. wie, że jego zachowanie może zrealizować znamiona czynu zabronionego, a mimo to godzi się z takim stanem rzeczy).

Przestępstwo z art. 212 k.k. należy do kategorii prywatnoskargowych, wobec czego ewentualne skierowanie sprawy na drogę sądową będzie wymagało Pana aktywności jako oskarżyciela prywatnego.

Warto rozważyć jeszcze jeden przepis karny, mogący służyć jako podstawa Pana roszczeń:

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego

Art. 216 k.k. penalizuje przestępstwo zniewagi typu podstawowego (§ 1) i typu kwalifikowanego ze względu na użycie środków masowego komunikowania (§ 2). Jak podnosi A. Zoll3 , przedmiotem ochrony jest w tym przypadku godność człowieka, a zatem - „przyrodzona każdemu człowiekowi wartość, związana z samym człowieczeństwem jednostki ludzkiej […]

Strona przedmiotowa czynu obejmuje trzy sposoby przestępnego zachowania: znieważenie innej osoby w jej obecności; znieważenie innej osoby, choćby podczas jej nieobecności, lecz publicznie; znieważenie innej osoby podczas jej nieobecności, lecz z zamiarem, aby zniewaga do tej osoby dotarła (np. za pośrednictwem osoby trzeciej). Pojęcie „znieważa” nie zostało w k.k. sprecyzowane, jednakże jego znaczenie w prawie karnym nie odbiega od tego, które występuje w języku powszechnym. Znieważać oznacza zatem „ubliżać komuś, lżyć, obrażać kogoś”4 . Zniewagą są zachowania, które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie przyjętych ocen stanowią wyraz pogardy dla człowieka, niezależnie od odczuć samego pokrzywdzonego. Jak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 maja 2008 r. (III KK 234/07, LexPolonica nr 1952101, Biul. PK 2008, nr 10, poz. 33): „Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych

lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za <<znieważające<< decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe”.

Przestępstwo zniewagi ma charakter formalny, a więc do uznania go za dokonane nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci odczucia osoby, której zniewaga dotyczy, że urażono jej godność osobistą. Ocena, czy zachowanie podmiotu wypełnia znamiona zniewagi, dokonywana jest według kryteriów obiektywnych (a nie według odczuć osoby znieważającej lub znieważonej), ale niekiedy sąd powinien wziąć pod uwagę kryteria związane z obyczajowością konkretnego środowiska. Może się bowiem zdarzyć, że jakieś określenie nie jest uznawane powszechnie za obraźliwe, ale w danym środowisku ma jednoznacznie taki charakter

Precyzyjne określenie znamienia „znieważa” nie jest możliwe ze względu na różnorodność ocen, które znajdą zastosowanie w konkretnych przypadkach. Mogą być one dokonywane z uwzględnieniem obyczajowości różnych środowisk, ale powinny także uwzględniać charakter relacji między stronami. „[…] Ważne jest zatem, czy są to stosunki służbowe, czy towarzyskie, oraz jaki jest stopień zażyłości między stronami.”5 .

Przedmiotem czynu sankcjonowanego w art. 216 k.k. może być tylko konkretna osoba fizyczna, a nie - jak w przypadku zniesławienia - grupa osób, instytucja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. W sytuacji gdy sprawca jednocześnie znieważy grupę osób, może ponieść odpowiedzialność karną za zniewagę, jeżeli osoby, których dotyczy zachowanie sprawcy, są zidentyfikowane i indywidualnie określone.

Czyn określony w art. 216 k.k. dotyczy jedynie osoby żyjącej. Może jednak mieć miejsce sytuacja, że przez znieważające zachowanie odnoszące się do zmarłego sprawca zmierzał do znieważenia osoby żyjącej, np. członka rodziny zmarłego. W takiej sytuacji może on ponieść odpowiedzialność karną na podstawie art. 216 k.k.

Art. 216 k.k. nie wyszczególnia sposobów przestępnego zachowania. . Odpowiedzialność karna za przestępstwo w formie zaniechania możliwa jest tylko wówczas, gdy na sprawcy ciąży prawny obowiązek określonego działania. Nie chodzi tu o jakikolwiek obowiązek, np. wynikający z norm grzecznościowych, z którymi mamy do czynienia przy zniewadze, lecz wyłącznie o obowiązek prawny. Takie zachowania jak niepodanie ręki lub nieodwzajemnienie powitania stanowią niewątpliwie zachowania niestosowne, niegrzeczne, nawet lekceważące, jednakże w porównaniu z przestępstwem zniewagi cechuje je mniejszy stopień ujemnej treści społecznej „[…] W przypadku czynu, o którym mowa w art. 216 k.k., powstałby ponadto problem zakreślenia granic obowiązku działania, którego niezrealizowanie stanowiłoby przestępstwo zniewagi”6 . Zniewaga, w przeciwieństwie do zniesławienia, nie musi wyrażać konkretnej treści werbalnej, nie musi zawierać zarzutu wobec innej osoby

Podmiotem przestępstwa określonego w art. 216 § 1 i 2 k.k. może być każdy człowiek zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Zniewaga należy do kategorii przestępstw powszechnych. Strona podmiotowa zniewagi polega na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. Aktualne pozostają więc uwagi poczynione na tle art. 212 k.k.

Warto nadmienić, iż art. 216 k.k. – podobnie, jak art. 212 k.k. – przewiduje prywatnoskargowy tryb ścigania za czyn realizujący jego znamiona. Innymi słowy i w tej sprawie konieczne byłoby złożenie i popieranie w sądzie prywatnego aktu oskarżenia.

Reasumując 

Postępowanie wskazanej osoby może determinować powstanie po Pana stronie określonych roszczeń – zarówno tych o cywilnym, jak i karnym charakterze. W przypadku roszczeń o charakterze cywilnym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli chodzi o postępowanie karne, sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo. Niezależnie od powyższego, w obliczu istnienia mechanizmów gwarantujących ochronę praw osoby pokrzywdzone w zobrazowany sposób, warto unaocznić ten fakt pomawiającemu Być może – jeśli żywią Państwo chęć polubownego rozstrzygnięcia sprawy – warto uciec się do koncyliacyjnych metod, tj. wystosować do pomawiającego pismo z żądaniem zaniechania dalszych naruszeń i przytoczeniem podstaw prawnych ewentualnych roszczeń / oskarżeń. Jeśli nie odniesie to zamierzonego skutku, pozostanie Panu droga sądowa.

1 w: A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, str. 156

2 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2003, s. 338

3 w: Kodeks…, red. A. Zoll, t. II, Kraków 1999, s. 664

4 Słownik języka polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005, s. 1281

5 w: W. Kulesza, Zniesławienie..., s. 174

6 w: W. Kulesza, Zniesławienie..., s. 173-174

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne dla osoby uprawnionej do bonu  Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jak wydawane są nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym? E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym (papierowym) postępowaniu upominawczym. Sprawy w tym (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze. Jak złożyć odwołanie? Możesz odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym ZUS doręczy (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

W trakcie nadchodzącego lata może dochodzić do sytuacji, kiedy w niektórych zakładach pracy - np. z uwagi na ograniczenia w dostawie prądu lub też z powodu występujących fal upałów - będzie dochodziło do ingerencji w zakres codziennych obowiązków pracowników poprzez brak możliwości ich wykonywania, mimo pozostawania w dyspozycji pracodawcy, jak i w gotowości (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny do 31 stycznia tego roku. Profil ten wymaga aktywacji przez płatnika. Co, gdy płatnik nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność karna skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Jestem byłym pracownikiem biura rachunkowego. Byłam konsultantem, opiekunem kilku firm w biurze rachunkowym. Generalnie moja praca sprowadzała się do sprawdzania księgowań, księgowania trudniejszych (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną (...)

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Spotkała mnie dzisiaj bardzo nieprzyjemna sytuacja. Posiadam dom wraz z przylegającym ogrodem. Wszystko mam ogrodzone. Posiadam też psa (boksera), który znajduje się na co dzień na uwięzi. Jednak (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Mój ojciec obmacywał moją żonę

Mój ojciec obmacywał moją żonę Żona poinformowała mnie, że mój ojciec ją obmacywał podczas przywitań / pożegnań, kilka razy. Sytuacja jest o tyle trudna, że nigdy nie reagowała w żaden (...)

Prawnik rozwody Łódź

Prawnik rozwody Łódź Serdecznie polecam adw Katarzynę Knobloch. Ogromna wiedza, szybkie działanie i co najważniejsze bardzo duże wsparcie emocjonalne. polecam https://www.kancelariaknobloch.pl/ (...)

Porady prawne