Czas pracy kierowcy

Pytanie:

Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy od 9.00 do 17.00. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem o ładowności do 3,5 tony. Pracownik w ciągu tygodnia wykonuje prace nieprzekraczające 30 godzin jako kierowca, pozostały czas wykonuje inne prace w siedzibie pracodawcy. W godzinach nocnych wyrusza w delegację. Jazda zajmuje mu 7 godzin, rozładunek i załadunek towaru trwa 3 godziny i powrót do siedziby firmy kolejne 7 godzin. Czy w tym przypadku zachowany jest przepis o dobowym odpoczynku pracownika? Czy pracownikowi należy tak zaplanować czas w delegacji, aby mógł skorzystać z przerw w czasie jazdy? Ile takie przerwy wynoszą w przewozach drogowych? Czy po powrocie z delegacji pracownik może stawić się w firmie do pracy na 9.00? Jak długo kierowca może prowadzić pojazd bez przerwy w przewozach drogowych? Czy za pracę w godzinach nocnych powinien dostać jakiś dodatek, czy wszystko to rekompensuje zapłata za delegację? Jeżeli pracownik wyjeżdża w sobotę lub niedzielę, to czy powinien dostać dodatek z tytułu nadgodzin?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy kierowcy

Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

 1. prowadzenie pojazdu,

 2. załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,

 3. nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

 4. czynności spedycyjne,

 5. obsługę codzienną pojazdów i przyczep,

 6. inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

  Porady prawne
 7. niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.

Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Natomiast w przypadku objęcia kierowcy systemem równoważnego czasu pracy, do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Łączny czas pracy kierowcy, obejmujący czas prowadzenia pojazdu oraz załadunek towaru, przekracza dobowy wymiar czasu pracy nawet dla równoważnego systemu czasu pracy, więc czas pracy przekraczający dobową normę czasu pracy stanowił będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 1. sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,

 2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. To czy pracownik może się stawić następnego dnia po powrocie z delegacji do pracy na godzinę 9, uzależnione jest od tego, czy od momentu zakończenia delegacji, do momentu rozpoczęcia pracy upłynęło 11 godzin.

Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Zapłata za delegację jest niezależna od dodatku z tytułu pracy w godzinach nocnych.

Jeżeli pracownik wykonuje przewozy w niedzielę, świadczy on pracę w dni wolne od pracy. Z tego tytułu pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

 1. w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 

 2. w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym wyżej dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % wynagrodzenia pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców (...)

Czas pracy kierowców - zakres pojęcia czasu pracy

Czas pracy kierowców - zakres pojęcia czasu pracy

 Artykuł dotyczy zdefiniowania pojęcia czasu pracy na gruncie Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004.92.879 ze zm.). Jest to kolejny z serii artykułów traktujących o czasie pracy kieorwców. Przepisy Ustawy o czasie pracy kierowców, u.c.p.k., ( Dz.U. Nr 92, (...)

Czas pracy kierowców - zmiany

Czas pracy kierowców - zmiany

Ustawa o czasie pracy kierowców dostosowuje prawo polskie do przepisów Unii Europejskiej. Wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (dalej dyrektywa). Wobec (...)

Czas pracy kierowców po 1 maja 2004 r.

Czas pracy kierowców po 1 maja 2004 r.

Uregulowanie czasu pracy w nowej ustawie dotyczy tyko kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Do najważniejszych zmian przewidzianych w nowej ustawie zaliczyć należy:uzupełnienie definicji czasu pracy; od przystąpienia do UE czasem pracy kierowcy ma być również czas poza przyjętym rozkładem (...)

Strażnik skontroluje czas pracy kierowcy

Strażnik skontroluje czas pracy kierowcy

Straż Graniczna może od dzisiaj zatrzymywać samochody i kontrolować czas pracy kierowców - wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 3 listopada 2009 roku. Wchodzące dzisiaj w życie przepisy zmieniają rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które (...)

Czas pracy kierowców - okresy odpoczynku w czasie pracy kierowców

Czas pracy kierowców - okresy odpoczynku w czasie pracy kierowców

  Artykuł ten odnosi się do zagadnienia odpoczynku w czasie pracy kierowców. Jest to kolejny z serii artykułów o czasie pracy kierowców.   Ustawa o czasie pracy kierowców w art. 14 reguluje okres odpoczynku dobowego i tygodniowego. Z kolei art. 13 powołanej ustawy (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg konsekwencji prawnych w zakresie regulacji czasu pracy kierowców. Obecnie kwestię tę normują : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 - zwana dalej u.c.p.k.). Zastąpiła ona (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

O godzinę na dobę i osiemnaście godzin w tygodniu skróci się maksymalny czas pracy kierowców ciężarówek i autobusów.Parlament Europejski zdecydował, że kierowcy samochodów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t oraz autobusów będą mogli pracować dziennie najwyżej 9 godz., ale nie więcej (...)

Ciężkie życie kierowcy szefa

Ciężkie życie kierowcy szefa

Firmy zatrudniające kierowców nie chcą im płacić za czas oczekiwania na jazdę. Trudno to jednak osiągnąć, nie łamiąc przepisów. (...) Niejednokrotnie liczba godzin pracy, podczas których taki kierowca rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki, nie przekracza trzech. Reszta to czekanie. (...) (...)

Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której (...)

Kierowców najlepiej opłacać ryczałtem

Kierowców najlepiej opłacać ryczałtem

Gdy trudno ustalić dodatek za pracę w nocy, bo kierowca nie oddał na czas tachografu, to najlepiej wprowadzić ryczałt. Jego wysokość musi odzwierciedlać godziny faktycznie przepracowane. Gdy pracodawca stosuje zadaniowy czas pracy, to niektórzy kierowcy sami decydują o tym, kiedy i jak (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie (...)

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE.  Nowe zasady Od 28 grudnia br. (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Czas pracy kierowców - wymiar czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców - wymiar czasu pracy kierowców

  Artykuł ten odnosi się do zagadnienia obliczania wymiaru czasu pracy kierowców w danym okresie rozliczeniowym. Jest to kolejny artykuł z serii traktujących o czasie pracy kierowców.   Ustawa o czasie pracy kierowców nie reguluje problematyki ustalania obowiązującego (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem o ładowności (...)

Czas pracy kierowcy ambulansu

Czas pracy kierowcy ambulansu

Czy kierowca sanitarki (samochód mogący być używany jako ambulans, pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym), który jest zatrudniony w przychodni przyzakładowej (ambulatorium) może być zatrudniony (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Zatrudniamy kierowcę autobusu szkolnego. Kierowca, ze względu na tryb pracy szkoły, zatrudniony jest od godz. 6.00 do 9.30 i od godz. 12.00 do 16.30. Czy za czas przerwy między godz. 9.30 a 12.00 tj. (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Jaki system czasu pracy należy stosować do kierowcy? Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie (...)

Zadaniowy czas pracy kierowcy

Zadaniowy czas pracy kierowcy

Zatrudniam w swojej firmie kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. W związku z tym , że nie pracują codziennie a tylko jak mają zlecenie wyjazdu chciałam zmienić im umowę (...)

Zwrot godzin nocnych kierowcy TIR-a

Zwrot godzin nocnych kierowcy TIR-a

Uczestniczyłem w rekrutacji do pracy jako kierowca do firmy transportowej, zostałem zakwalifikowany, przeszedłem szkolenia. Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007. Regulamin pracy (...)

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Diety z tytułu podróży służbowej w firmie transportowej

Firma transportowa (prowadząca KPiR + VAT) zatrudnia kierowców na umowę o pracę na czas nieokreślony z miejscem pracy - adres stały firmy. Czy w świetle Kodeksu cywilnego i u.p.d.f. pracownikowi (...)

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Równoważny system czasu pracy kierowcy

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako magazynier, konserwator, kierowca. Sporadycznie załatwia pewne sprawy jadąc samochodem firmowym, jednak raz na dwa tygodnie wykonuje jazdę ok. 700 km (tam (...)

Czas pracy kierowców a odpoczynek

Czas pracy kierowców a odpoczynek

Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007 (wtedy zacznę pracować) na terenie UE. W znaczącej na rynku firmie transportowej. W związku z tym, że od 1993 roku nie wykonywałem zawodu (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Jakie przepisy obowiązują co do systemu pracy kierowców wykonujących usługi w zakresie przewozów międzynarodowych? 30 sierpnia 1999r.(Dz.U.1999.94.1087) Rzeczpospolita Polska ratyfikowała umowę (...)

Przerywany czas pracy

Przerywany czas pracy

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę. Rodzaj umówionej pracy został określony jako kierowca pojazdów samochodowych - mechanik. W umowie nie określono wprowadzonego później zmianą regulaminu (...)

Diety kierowcy

Diety kierowcy

Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy pracuje w firmie, wykonując (...)

Odprawa dla pracownika

Odprawa dla pracownika

Zatrudniamy kierowcę ciężarówki na podstawie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik pracuje u nas powyżej 3 lat. Umowa przewiduje wcześniejsze rozwiązanie z 2-tygodniowym (...)

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

Przewóz na potrzeby własne a praca tymczasowa

W miesiącu wrześniu 2007 roku Inspekcja Transportu przeprowadziła kontrolę naszego samochodu ciężarowego, który prowadził pracownik wynajęty w naszej firmie z agencji pracy. Samochód jest własnością (...)

Delegacja dla krajowego kierowcy

Delegacja dla krajowego kierowcy

Pracodawca chce cofnąć pracownikom ( kierowcom zatrudnionym w firmie transporotwej ) wypłacanie delegacji. Czy kierowcy krajowemu należą się diety i delegacje? Gdzie znaleźć dotyczące tego zagadnienia (...)

FORUM PRAWNE

czas pracy kierowcy 2011

czas pracy kierowcy 2011 Witam. chciałbym się dowiedzieć jaki czas przysługuje dla kierowców w 2011 roku. z góry dziękuję za odpowiedź!

Jaki jest czas pracy kierowcy ??

Jaki jest czas pracy kierowcy ?? witam, pracuję jako kierowca i mój kurs zazwyczaj wygląda tak, że jadę ok 4h potem jest 1 godzina przerwy na załadunek i znowu 4h jazdy, potem mam 10 h odpoczynku, (...)

ile bedzie wynosic czas pracy kierowcy 2012

ile bedzie wynosic czas pracy kierowcy 2012 ile w przyszłym roku ma wynosic dobowy czas pracy kierowcy?! ja szukam szkoleń z tym związanych, będą jeszcze jakieś w tym roku wiecie coś na ten temat? (...)

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czy może mi ktoś powiedzieć czy można łączyć stanowisko kierowcy i magazyniera, jeśli jako kierowca pracuję 8 godzin? Ile wynosi czas pracy kierowcy i jaki jest okres rozliczeniowy?

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Czas pracy a wolny dzień

Czas pracy a wolny dzień Przypuśćmy ze firma wysyła pracownika na szkolenie (bądź delegację) i np. trwa ono od środy do piątku do godz. 21. W ten dzień już nie ma pracownik żadnego połączenia (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie Jestem zatrudniona w zakladzie pracy na 3/4 etatu.Trzy tygodnie temu w domu złamałam rękę.Czy po zakończeniu L-4 mogę ubiegać sie o jakieś odszkodowanie?I gdzie w związku z tym mam (...)

PRACA KIEROWCY

PRACA KIEROWCY JEŻELI KIEROWCA NIE ZAZNACZA NA TACHOGRAFIE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI POMIEDZY CYKLAMI JAZDY ,( NP. oBOWIĄZKOWA PRZERWA 45 MINUT PO 4,5 GODZ JAZDY)-TO JEST W PRACY ,CZY GO NIE MA ??? i (...)

Czy to jest mobbing?

Czy to jest mobbing? Witam serdecznie. Pracuję w dziwnym systemie : pon-pt w godz 9.00-16.00, sob- 9.30-22.00 nd- 11.30-22.00, pon-pt 16-22. Więc nieprzerwanie pracuję prawie dwa tygodnie, ale (...)

Porady prawne