Darowizna pasierbowi nieprzysposobionemu

Pytanie:

"Mąż chce darować mojemu synowi, a swojemu pasierbowi (nie przysposobionemu) - samochód. Zgodnie z opinią, którą znalazłam w "Gazecie Prawnej": Pasierbica lub pasierb mogą korzystać z całkowitego zwolnienia w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej przy darowiznach otrzymanych od macochy lub ojczyma, bez względu na fakt braku przysposobienia - wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB - Partner", syn byłby zwolniony z podatku od darowizny. Czy faktycznie syn byłby zwolniony z podatku od darowizny? Czy byłby zwolniony z podatku, gdyby kwota darowizny wyniosła ponad 9.637 zł? Jeśli wartość darowizny jest poniżej tej kwoty, czy syn ma obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna pasierbowi nieprzysposobionemu

W przypadku darowizny samochodu na rzecz pasierba znajdzie zastosowanie obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. pasierba,jeżeli (tj. pod warunkiem że) zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń), z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Jak stanowi art. 4a ust. 4 ustawy, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 (tzn. 9.637 zł) lub
  2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Przepis powyższy dla zastosowania zwolnienia nie wymaga, aby pasierb był przysposobiony. Zwolnienie jest niezależne również od wartości przedmiotu darowizny, przy czym wartość lub forma darowizny może wpływać na brak konieczności zgłoszenia darowizny (zgodnie ze wskazanym wyżej art. 4a ust. 4 ustawy).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika